Општи услови на патување

ОПШТИ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ

1. ПРЕДДОГОВОРНО ИЗВЕСТУВАЊЕ: 

Со потврдување на содржината на договорот за патувањето (во понатамошниот текст: Договор) со својот потпис или со недвосмислена согласност дадена во електронска форма по пат на Email, во име на сите патници опфатени со договорот (во понатамошниот текст: Патник/Патници) потврдува дека е запознаен и согласен со содржината на овие Општи услови на патување (во понатамошниот текст: Општи услови) и однапред подготвената и објавена програма на патувањето (во понатамошниот текст: Програма). Патникот/Патниците изјавуваат дека  со истите се запознаени и дека во целост ги прифаќаат, како и дека се запознаени со факултативните можности за патничко и здравствено осигурување. 

Одредбите на овие Општи услови се составен дел на Договорот меѓу патникот/патниците и ТА “ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ” како организатор на патувањето (во понатамошниот текст: Организатор) и се обврзувачки за двете договорни страни. Единствеен исклучок претставуваат патувањата за кои организаторот со Програмата или со Посебни услови на патувањето предвидел поинакви одредби. Организаторот го задржува правото пред склучување на Договорот, во секое време да го измени описот на своите услуги во Програмата и за тоа да ги извести Патникот/Патниците во примерен рок по писмен пат или во електронска форма по пат на Email порака. 

Во случај да постои разлика меѓу програмата за патување дадена пред поднесување на пријавата од Патникот/Патниците и изменетата предлог Програма за патување објавена од Организаторот, новата Програма се смета за нов предлог. Доколку Патникот/Патниците во рок од 2 дена од денот на доставување на новата Програма не го известат Организаторот дека истата не ја прифаќаат, се смета дека Патникот/Патниците ја прифатиле изменетата програма.

Организаторот на патувањето пред потпишување на договорот, го запознал Патникот со правата, по основ на Гаранцијата за патување за случајот на инсолвентност и надомест на штета. 

 

2. ПРИЈАВИ, УПЛАТИ И ДОГОВОР: 

Патникот/Патниците пријавата за патување ја доставуваат по писмен пат или во електронска форма по пат на Email. Патникот/Патниците можат да се пријават на патувањето во седиштето, ограноците, односно издвоените посебни простори на Организаторот како и во туристичките агенции кои имаат склучено Договор со Организаторот за посредување на продажба на патувањето (во понатамошниот текст: Посредник). 

Посредникот кој нуди продажба и продава туристичко патување, должен е да во Програмата на патувањето го назначи својството во кое настапува. Пријавата на Патникот/Патниците станува важечка кога е потврдена со склучување на  Договор со потпишување, или со недвосмислена согласност дадена во електронска форма по пат на Email и уплата на аконтација во висина од 50% од цената на аранжманот, ако не е поинаку договорено. 

Остатокот од договорената цена, ако не е поинаку договорено, се плаќа 15 дена пред почеток на патувањето. Доколку Патникот/Патниците, не ја извршат уплатата во целост, се смета дека го откажале патувањето во согласност со точка 12 од Општите услови. 

Секоја уплата на аконтација се води како уплата за сите патници, а не само за одреден патник од Договорот.  Со склучување на Договорот, Програмата станува негов составен дел и не може да се менува, освен ако договорните страни експлицитно не се договорат поинаку, или ако промените настанат поради виша сила. Доколку дојде до откажување или измена на Договорот се смета дека тие важат за сите  Патници наведени во Договорот. 

Во Договорот, освен услугите од Програмата за патување, се внесуваат и посебните барања на Патникот, со кои Организаторот експлицитно се согласил. 

За датум на уплатата се смета датумот на уплатата на сметката на Организаторот или Посредникот. Во случај на неблаговремена уплата во целост на авансното плаќање или плаќањето на преостанатиот дел на улатата за аранжманот, Организаторот на патувањето може да се откаже од Договорот и да бара надомест во согласност со точка 12. Од овие Општи услови. 

 

3. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРОТ: 

Да исплати сразмерна реална разлика помеѓу договорената цена и цената на патувањето, намалена пропорционално на неизвршувањето или непотполното извршување на Договорот за патување (во понатамошниот текст: намалена цена), при благовремена и основана писмена рекламација/приговор на Патникот, во согласност со Закон и овие Општи услови, освен ако пропустите при извршувањето на Договорот настанале поради: вина на Патникот, се препишуваат на трето лице кое не било договорен непосреден давател на услуги во реализација на Програмата, делувањето на “виша сила”, непредвидливи случувања врз кои Организаторот нема влијание и чии последици се неизбежни или некои други случувања кои Организаторот не можел да ги предвиди и совлада. 

Да даде информација на барање на Патникот/Патниците во кое својство настапува и колкави се неговите овластувања ако застапува друга туристичка агенција.

Пред патувањето да достави име, адреса и број на телефон на локалниот претставник, односно локалната партнерска агенција, а во одредени ситуации и по потреба и адреса и телефон на Организаторот, во случај за неопходна помош на Патникот.

Не одговара за услугите кои биле пружени на Патникот од страна на други лица, вон Програмата. 

Сите усни или било каков друг вид на информации кои се разликуваат од оние кои се содржани во Програмата за патување, Договорот или Посебниот Договор и овие Општи услови, не го обврзуваат Организаторот и не можат да бидат основ за поднесување на приговор или рекламација од страна на Патникот. 

 

4. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ПАТНИКОТ/ПАТНИЦИТЕ: 

Детално да се запознае себе и да ги запознае сите патници наведени во Договорот со Програмата за патување и Општите услови за патување.

Да ги истакнат посебните барања кои не се опфатени со објавување на Програмата 

Самите да обезбедат факултативни полиси за патничко осигурување, бидејќи истите не ги обезбедува и за нив не одговара Организаторот, 

Да ја платат договорената цена под условите, роковите и начинот предвиден во Договорот, 

Да достават навремено до Организаторот точни и комплетни податоци и документи потребни за организирање на патувањето.

Со склучувањето на Договорот Патникот/Патниците гарантираат дека тие, нивните патни исправи, багаж и се останато кое со себе ќе го понесат, ги исполнува условите одредени со прописите на матичната, транзитна и крајната земја на патувањето (гранични, царински, монетарни,превозни и други прописи).

Да побараат од Организаторот информации дали за земјата во која се патува (или земјите низ кои се транзитира) е потребна виза и доколку е потребна истата навремено да ја обезбеди.

Патниците за време на патувањето се доолжни и лично одговараат за своите документи и исправи, парични средства и багажот за сето време на патувањето. 

Да ја надоместат штетата која ќе ја предизвикаат кон непосредните даватели на услуги или трети лица, со кршење на законски и други прописи и овие Општи услови. 

Да се придржуваат кон куќниот ред во угостителските и хотелските  објекти, како и да ги почитува правилата за однесување при патувањето поставени од превозникот.

Да соработуваат со претставникот и со лицата овластени од негова страна.

Кога трето лице настапува на место на лице кое резервирало одредена туристичка услуга, Организаторот има право на надомест за настанатите потребни трошоци поврзани за промената. Патникот и лицето кое настапува на негово место солидарно одговараат за плаќањето на договорената цена и трошоците за замена на патник. Организаторот нема да прифати замена на патник ако промената не е навремена, ако постојат посебни барања во однос на патувањето или тоа не е во согласност со законските и други правни регулативи. 

На лице место, без одложување да ја соопштат оправданата рекламација, по правило во писмена форма на Организаторот или лицата од него овластени. 

Пред потпишување на Договорот, да се информираат на сајтот на Министерството за надворешни работи на Р. С. Македонија (www.mfa.gov.mk) и на други начини за земјите на таканаречен висок или умерен ризик.

Да се информираат кај овластените претставници на Организаторот, најдоцна за 24 часа, но не порано од 48 часа пред денот на поаѓањето, за точното време на поаѓање и враќање од патувањето. 

 

5. ЦЕНИ И СОДРЖИНА НА УСЛУГИТЕ: 

Цените се изразени во странска валута, а пресметката на уплатите се врши во денари по курс од 62 денари за 1 евро, односно, по курсот кој е наведен во Програмата за патување, ако не е поинаку договорено. Цените се формирани на основа на деловната политика на Организаторот и не може да бидат предмет на приговор од страна на Патникот/Патниците. 

Содржината на патувањето е целина на услуги опишани и понудени во Програмата за патување, кои што Организаторот на патувањето ги дава во текот на патувањето за кои што објавил единствена цена. За реализација на содржината на патувањето во согласност со Програмата, во текот на самото патување се грижи претставник на Организаторот на патувањето, кој е задолжен за информирање и асистенција на патниците. 

Инструкциите и упатствата на претставниците особено во врска со времето на поаѓање, законските и други прописи на државите каде што се одвива патувањето и др. ги обврзуваат Патникот/Патниците. Непридржување кон споменатите инструкции може да доведат до непријатности за Патникот/Патниците, а  сите последици поради истото се на товар на Патникот/Патниците.

Услугите извршени во странство кои не се однапред договорени и платени, Патникот/Патниците ги плаќаат на лице место на непосредниот давател на услугата, а за истите Организаторот на патувањето не превзема никаква обврска. 

Цената од Договорот вклучува однапред припремена и објавена комбинација на најмалку две или повеќе услуги со просечен квалитет, вообичаен за дадената дестинација и објекти и тоа: сместување, исхрана, превоз, припрема и организација на патувањето за кое е договорена единствена цена која Патникот ја плаќа (во понатамошниот текст: Стандардни услуги).   

Цената на аранжманот не вклучува, ако не е поинаку договорено (во понатамошниот текст: Посебен Договор) трошоци за: локален туристички водич, посебни услуги на претставниците на Организаторот, туристички аниматор, факултативни програми, користење на лежалки и чадор за сонце, обезбедување на визи, влезници за објекти и за манифестации, осигурување на патници(патничко и здравствено осигурување), собна послуга, користење на мини бар во соба, клима уред, рекреативни, лекарски, телефонски и др. услуги, резервација на посебно седиште во превозното средство, трошоци за сместување во еднокреветна соба, соба со посебни карактеристики (поглед, кат, големина, балкон итн.), додатни оброци и др. (во понатамошниот текст: Посебни услуги). 

Посредникот не е овластен во име на Организаторот да договара Посебни услуги кои не се предвидени во Програмата. 

Услови кои се однесуваат на остварување на попусти за деца и други поволности кои се засебно дадени во Програмата се одредени од страна на непосредните даватели на услуги и истите треба да се толкуваат рестриктивно (пример: за деца до две години возраст, релевантен е календарски датум, кога детето ќе наполни две години, а не денот на почетокот на патувањето, или датумот на склучување на договорот). Во случај погрешно да се наведени возрастите на Патниците, Организаторот има право да ја наплати разликата до полна цена на патувањето.   

Во цената не се вклучени, и Организаторот не може да биде одговорен пред Патникот, за факултативни и дополнително извршени услуги кои ќе ги реализира и наплати странскиот партнер, односно непосредниот давател на услуги, а кои не биле превидени во Програмата и Посебниот Договор, како и за учество на Патникот на спортски и било какви други слободни активности. 

 

6. ПРОМЕНА НА ЦЕНА И ПРАВО НА ПАТНИКОТ ЗА ОТКАЖУВАЊЕ: 

Доколку Патникот/Патниците навремено го откажат патувањето (од 90 до 45 дена пред денот на поаѓање) - Организаторот има право на надомест на административните трошоци кои ги сторил. 

Организаторот може да бара зголемување на договорената цена пред почетокот на патувањето доколку по склучувањето на Договорот има промена на девизниот курс, кога цената е изразена во денари, а веднаш по дознавањето дека има зголемување на цените од страна на давателот на услугата. За зголемување на објавените цени во висина до 10% не е потребна согласност од Патникот/Патниците.

Доколку  зголемувањето на договорената цена од страна на Организаторот надминува 10% Патникот/Патниците имаат право да побараат замена за слична Програма од понудата на Организаторот без дополнителни трошоци или можат по писмен пат или по пат на Email да го раскинат Договорот без обврска за надомест на штета во рок од 2 дена од денот на доставување на известувањето за зголемување на цената. Доколку Патникот/Патниците не го известат Организаторот дека го раскинуваат Договорот, ќе се смета дека Патникот/Патниците ја прифаќаат новата цена.

Дополнителни намалувања на цените на Програмата не може да се однесуваат на веќе склучените Договори и не можат да претставуваат основ за било каков приговор на Патникот/Патниците кон Организаторот.

 

7. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ОПИС НА УСЛУГА: 

Сите услуги наведени во Програмата подразбираат стандардни услуги со просечен квалитет, вообичаени и специфични за одредени дестинации, места и објекти. Во случај Патникот да бара некои услуги надвор од Програмата, за тоа мора да склучи Посебен договор. 

Организаторот не е одговорен за описите на услугите во каталозите - публикациите или на веб-страниците на Посредниците и непосредните даватели на услуги (на пр. Хотели, превозници, итн.), освен ако Организаторот експлицитно не го насочил Патникот кон истите. Организаторот е одговорен само за описите на услугите содржани во неговите Програми или на својата веб-страница. 

Сместувачките капацитети и единици, превозните средства, и другите услуги, кои се опишани според официјалната категоризација на домицилната земја во моментот на објавување на Програмата, се различни и не споредливи по дестинација и во рамки на истата дестинација. Исхраната, удобноста и квалитетот на услугата зависи пред се од цената на аранжманот, одбраната дестинација и категоризацијата, утврдени според локално-националните регулативи и надвор од контрола и влијание на Организаторот. 

Датумите за почеток и крај на патувањето, наведени во Програмата, не подразбираат целодневен престој на Патникот/Патниците во сместувањето, односно дестинацијата. Времето на поаѓање или пристигнување на Патникот/Патниците и влегувањето или излегување од сместувањето е условено од процедурите за граничен премини, условите на патот, дозволите од надлежните органи, технички и временски услови или “виша сила”, кои може да влијаат на времето на поаѓање на авионите и другите превозни средства врз кои Организаторот не може да влијае, и затоа Организаторот не сноси одговорност во вакви случаи. Првите и последните денови на Програмата се предвидени за патување и не подразбираат престој во хотел или дестинација – туку тие само го означуваат календарскиот ден на почетокот и крајот на патувањето, така што Организаторот не е одговорен за вечерениот, ноќен или рано утрински лет, влезот во собата во доцните вечерни часови, напуштање на хотелот во раните утрински часови и слично. 

За авионските аранжмани, договореното време на почеток на патувањето е средбата на патниците на аеродромот, што е најмалку 2 часа пред првообјавеното време на полетување од страна на авио-компанијата. Во случај од било какви причини да се промени наведеното време на полетување на авионот, Организаторот не сноси никаква одговорност за истото. Во овој случај се применуваат национални и меѓународни прописи од областа на воздушниот сообраќај. По правило, поаѓање - пристигнување, полетување - слетување на авиони, кај чартер летовите е во доцните вечерни или раните утрински часови и доколку е обезбеден договорениот почетен или завршен оброк во вид на “ладен оброк” во сместувањето, се смета дека Договорот бил целосно извршен. 

Услугите на туристички водич, придружба, локален водич, аниматор или локален претставник не подразбираат нивно целодневно и континуирано присуство, туку само контакт и неопходна помош на Патникот, по однапред утврдени термини на периодично дежурство, објавено на огласна табла или друг прикладен начин. Упатствата и инструкциите на овластениот претставник на Организаторот (особено во врска со времето на поаѓање, транспортот, сместувањето, законските и други прописи) го обврзуваат Патникот, а непридржувањето на споменатите инструкции претставува кршење на Договорот и сите евентуални последици и штети во таков случај ќе ги сноси Патникот во целост. 

Измени или отстапувања на одредени услуги, кои не се предизвикани по волја на Организаторот се можни и за истите Патникот/Патниците немаат право на приговор се додека тие не влијаат негативно на Програмата за патување. Доколку од наведените причини, авионскиот лет и/или транспортот треба да се пренесат на друг аеродром или локација, Организаторот е должен да им понуди на Патникот/Патниците друг соодветен превоз до крајот на патувањето, без дополнителни трошоци за Патникот/Патниците, како и да исплати евентуална разлика во цена помеѓу договорените и обезбедените услуги. Организаторот на свој товар ги превзема сите трошоци за алтернативниот превоз.

 

8. СМЕСТУВАЊЕ, ИСХРАНА И ПРЕВОЗ: 

8.1. Сместување:

Податоците за сместувањето задолжително се назачени во Програмата за патување со напомена дека: 

8.2. Исхрана: 

Податоците за исхрана задолжително се назначени во Програмата за патување со особено внимание за следното: 

Во објектите за сместување, условите за исхрана се исти без разлика дали се работи за деца, постари лица или лица со посебни потреби. Доколку на лице место Патникот самостојно се договори со давателот на услуга за друг вид на исхрана, Организаторот не сноси никаква одговорност за тој Договор и квалитетот на извршената услуга за исхрана. 

8.3. Превоз, ако не е поинаку договорено: 

Превозот и трансферот се извршуваат со стандардни туристички автоуси или други средства, според прописи и критериуми кои важат во земјата во која е регистриран превозникот кој е ангажиран од страна на Организаторот. Исто така се применуваат и прописите, принципите и правилата одредени од страна на превозникот (на пример: превозот во некое превозно средство може да нема нумерирани седишта, да нема вклучен оброк или пијалок за време на патувањето и сл.) Патникот/Патниците имаат обврска да го прифатат секое понудено место во превозното средство. 

Организаторот има право за превоз да ангажира секаков тип на туристички автобуси кои исполнуваат услови според предвидените прописи (минибус, автобус или двокатен автобус). Истиот може да ангажира и други превозни средства, ако околностите условуваат.

За време на возењето, во автобусите не се употребуваат тоалетите, освен ако истото е одобрено. Патникот/Патниците се должни сите настанати штети како резултат на својата немарност за време на превозот, да ги плати веднаш. Исто така е должен пред патувањето да провери и усогласи своите патни документи и багаж, а во случај на воочени неправилности, да го извести водичот на патувањето. 

Патникот има обврска да се однесува примерно во превозното средство и да ги почитува сообраќајните прописи и правила при превоз на патници. Во спротивно Организаторот има право да не ги прими за превоз или со полициска интервенција да ги оддалечи од превозното средство а понатамошниот превоз до крајната дестинација не е обврска на Организаторот. Доколку Патникот поради оддалечување од превозното средтво, заостане во патувањето, се применува скалата за откажување наведена во точка 12 од општите услови. 

Патниот правец, паузите, местата и должината на траењето го одредува водичот – возач. Истиот има право, поради непредвидени, неизбежни, безбедносни и слични околности, да го промени редот на возење, планот на патување или редоследот на посета на локалитети. Патникот е должен да се придржува на упатствата на возачот или водичот на патувањето. 

Разликите во дадените лични податоци на Организаторот, со податоците во пасошот на патникот (име и презиме, датум на раѓање и др.) може да придонесат кон издавање на нови авионски билети, дополнителни трошоци или прогласување на авио-билетите за невалидни, за што последиците ги сноси Патникот. Патникот е одговорен за својата авионска карта од моментот на врачувањето на истата до крајот на патувањето. Не постои можност издавање на дупликат авио-билет или boarding pass. Патникот во целост ги сноси последиците од губењето или исчезнување на истите за време на патувањето. 

Авионските или посебните превозни карти важат само за датумите и времето назначени на истите. 

Превозот на патници со воздушни, железнички, морски, речни или езерски превозни средства, се врши со директна одговорност на превозниците, одредена во согласност со прописите и обичаите кои ги регулираат горенаведените видови на превоз и за истиот Организаторот не сноси одговорност. 

 

9. ПАТНИ ДОКУМЕНТИ, ЗДРАВСТВЕНИ И ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ: 

Патникот/Патниците кои патуваат во странство мора да имаат важечка патна исправа, со рок на важење од најмалку 6 месеци од датумот на завршување на патувањето.

Патникот/Патниците се должни во рок кој Организаторот ќе го определи да му достават исправни и комплетни потребни податоци и документи за добивање на виза, доколку истата ја прибавува Организаторот. Вработените лица кај Организаторот и Посредникот не се овластени да утврдуваат валидност на патните исправи или други документи. 

Кога Организаторот се јавува како посредник во постапката за добивање виза, тој не гарантира за успехот на постапката за добивање на визата, ниту е обврзан кон Патникот/Патниците во поглед на рокот за добивање на виза.

Во случај граничните власти, имиграциони служби или било кои друг орган не одобри влез, транзит или престој на Патникот/Патниците од било какви причини Организаторот не превзема одговорност за последиците кои паѓаат исклучиво на товар на Патникот/Патниците. 

Доколку за време на патувањето Патникот/Патниците ги загубат патните исправи или истите им бидат украдени, должни се на свој трошок благовремено да обезбедат нови документи и да ги сносат сите евентуални штетни последици по тој основ. 

Доколку Патникот/Патниците имаат потреба од Посебни услуги поврзани со нивната здравствена и психофизичка состојба вклучувајќи, но не ограничувајќи се на специфична исхрана, карактеристично сместување, поради хронични болести, алергии, инвалидитет и слично, истите се должни самостојно да ги обезбедат. Организаторот не превзема никакви посебни обврски кои со Посебен Договор не се определени, а одговорноста за штета настаната по овој основ паѓа на товар на Патникот/Патниците. 

За патување во земји во кои важат посебни правила, а кои опфаќаат задолжителна вакцинација или обезбедување на посебни документи, обврска на Патникот/Патниците е истите да ги обезбедат од надлежните државни органи, а во случај на евентуални последици одговорноста за штета паѓа на товар на Патникот/Патниците. 

Патникот/Патниците се должни строго да се придржуваат до царинските, девизните и други прописи на домицилната, транзитните земји и земјата на престој, а во случај на неможност за продолжување на патувањето, поради прекршување на било кој од погоре наведените прописи одговорноста за истото паѓа на товар на Патникот/Патниците. 

Доколку поради пропусти поврзани со одредбите од оваа точка кои настанале по вина на Патникот/Патниците, патувањето не може да се реализира, соодветно ќе се применува точка 12 од Општите услови. 

 

10. БАГАЖ: 

При патување со авион превозот на багаж до одредена тежина е бесплатен. Патникот/Патниците се должни да се информираат за максималната дозволена тежина и габарит на багажот и истиот да го предадат пред летот. Надминувањето на тежината во килограми како и вишокот багаж Патникот/Патниците го плаќаат спрема важечките цени на авио-превозникот. 

Во рачниот багаж не смеат да се ставаат било какви остри предмети, со сечиво или шилец (ножици, острилка, турпија за нокти…) запаливи или отровни материи, поради безбедносни причини. Патникот има право да внесе во кабината на авионот мала количина производи во течна состојба. 

Патникот/Патниците се должни детално да се информираат за тарифите кои авиокомпаниите ги наплаќаат за вишокот багаж, директно кај авиокомпанијата .

Транспортот на специјален багаж од аеродромот до хотелот и назад е целосна одговорност на патникот. 

Сите аеродроми применуваат посебни безбедносни правила во врска со рачниот багаж, па од тие причини должност на патникот е да се информира на аеродромот од кој се поаѓа. Настанатата штетита и губењето на багажот при летовите, Патникот/Патниците се должни да го пријават без одлагање на надлежните аеродромски служби за изгубен багаж.

Патникот/Патниците се должни да пријават оштетување, замена и губење на багажот без одлагање кај превозникот и за истото да пополнат соодветен формулар за пријава на штета на аеродромот или соодветното претставништво на превозникот каде е констатирана штетата. 

При автобускиот превоз, Патникот/Патниците можат да понесат 2 парчиња багаж за секое лице. Деца до 2 години немаат право на бесплатен багаж. 

Патникот/Патниците се должни да водат грижа за својот багаж при предавањето односно примањето назад на багажот.

Преносот на багажот од местото на запирање, до објектот за сместување е обврска на патникот. За заборавениот багаж и лични работи во превозното средство, Организаторот не сноси никаква одговорност. Организаторот не превзема никаква одговорност за вредни и скапоцени предмети, освен кога истите со записник ги превземал на чување. 

Должност на Патникот/Патниците е видливо да го означат својот багаж со лични податоци за олеснување на враќањето на изгубен багаж, 

Препорака од Организаторот е документите, скапоцени, вредни работи, технички инструменти и медикаменти да се носат исклучиво во рачниот багаж а во сместувачките капацитети да се чуваат во сеф доколку е можно. 

Организаторот не превзема одговорност за оштетениот, изгубен или украден багаж, како и за багаж кој задоцнето пристигнал. Патникот/Патниците правата кои произлегуваат од оштетување, губење или кражба на багажот за време на патувањето ги остварува лично според важечките домашни и меѓународни правила. 

 

11. ПРОМЕНА И РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРОТ: 

11.1. Пред почетокот на патување: 

Организаторот може да ја измени Програмата за патување само во услов кога промените се предизвикани од вонредни околности што Организаторот не можел да ги предвиди, избегне или елиминира. Дополнителните трошоци настанати како резултат на измената на Програмата ќе ги сноси Организаторот, а намалените трошоци се во корист на Патникот/Патниците. Промената на договореното сместување може да се направи само со објект од иста категорија, или во случај на промена во сместување во објект од повисока категорија, трошоците за промената се на терет на Организаторот. Ако се направат значителни промени во Програмата за патувања без оправдана причина, Организаторот на патувањето мора во целост да ги врати средствата што ги примил од Патникот, кој поради оваа причина би го откажал патувањето. 

Организаторот има право да го раскине договорот во следните случаи: 

11.2. За време на патувањето: 

Организаторот на патувањето го задржува правото да го промени денот или часот на патувањето, како и да направи промена на програмата на патувањето и изврши потребни измени во Програмата, доколку се променат условите за патување (променет распоред на лет, принудно слетување, преполна граница или сообраќај, затворање на кое било од назначените места, визни промени, безбедносна состојба, природни непогоди или други вонредни и објективни околности и виша сила) без обврска да плати надомест на штета на Патникот. За промените организаторот има обврска веднаш и на најпогоден начин да го извести Патникот како и да ги сноси дополнителните трошоци за промена на самата програма.

Во случај ако Патникот интервенира во извршувањето и спроведувањето на патувањето со грубо и недолично однесување, без оглед на дадените предупредувања, Организаторот може да бара надомест за направените евентуални трошоци. 

Во случај на појава на вонредни околности за време на патувањето што не можеле однапред да се предвидат, а кои претставуваат виша сила вклучувајќи но не ограничувајќи се на: терористички напади, вонредна состојба, експлозии, инфекции, зарази, епидемии и други болести, природни непогоди, климатски услови и сл., двете договорни страни имаат право да го раскинат Договорот, при што Организаторот има право на реални или настанати трошоци до тогаш и обврска да му плати половина од трошокот за враќање на Патникот. Организаторот не презема никаква одговорност ако Патникот го одбие понудениот превоз со обезбедено средство за транспорт од страна на Организаторот. 

 

12. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ОД СТРАНА НА ПАТНИКОТ: 

12.1. Пред почетокот на патувањето: 

Патникот/Патниците имаат право да го откажат патувањето, за што се должни писмено или електронски по пат на Email да го известат Организаторот, на начин определен во Договорот. Датумот на писменото откажување на Договорот претставува основа за пресметување на надоместокот што му припаѓа на Организаторот, изразен како процент во однос на вкупната цена на патувањето, освен ако со Програмата не е поинаку определено, и тоа: 

Доколку Патникот го откаже патувањето навремено (90 до 60 дена пред почетокот), Организаторот има право да ги надомести само административните реални трошоци кои изнесуваат 1.500,00 МКД по пријавен патник. 

Промена иницирана од страна на Патникот/Патниците на договореното место, датумот на патување, средството за превоз, сместувачкиот капацитет, сместувачката единица, недобивањето на виза, неплаќање на договорената цена во превидениот рок согласно Програмата за патување и сите други суштествени елементи на патувањето се сметаат за откажување од патувањето и организаторот има право на  надомест, изразен како процент во однос на вкупната цена на патувањето, освен ако со Програмата не е поинаку определено на начин како што е предвидено со Општите услови на патување.

Патникот е должен да му надомести на Организаторот само реални или направени трошоци (превоз, сместување, аранжмани за патувања и сл.), доколку откажувањето се должи на: 

За наведените случаи, Патникот е должен да му достави на Организаторот доказ со кој се потврдува дека остварува право на здравствено осигурување по основ на привремена спреченост за работа (потврда на матичен лекар од областа на општата медицина или отпусна листа од здравствена институција во која изречно е наведена ненадејната болест и неможноста за патување), умреница или повик за воена служба. Локални терористички напади, експлозија, зарази, епидемии и други болести, елементарни непогоди, климатски услови и сл, за кои нема формално означување како вонредна состојба од надлежни државни органи во земјата на поаѓање или пристигнување, не се сметаат за причина за отказ или престанок на патувањето.

Во случај Патникот/Патниците да обезбедат за Патникот/Патниците кои се спречени да патуваат соодветна замена или замената е направена од самиот Организатор, Организаторот е должен да му ги врати во целост уплатените средства, намалени за износот на стварните и реални трошоци. 

Организаторот во случај на замена на Патникот/Патниците е должен со новите Патник/Патници да склучи Договор за патување во кој не е обврзан со условите кои важеле за Патникот/Патниците кои се заменуваат. 

Во случај на откажување на патувањето поради настан кој е опфатен со полисата за осигурување, Патникот го остварува своето право директно од осигурувачот. 

По откажувањето на Договорот, доколку Патникот/Патниците на Организаторот му платиле средства за посредување за добивање на виза, осигурување, како и сите други трошоци кои не влегуваат во програмата на патувањето, а истите Организаторот како трошок веќе ги направил, истите нема да им се вратат на Патникот/Патниците. 

12.2. По започнување на патувањето: 

Доколку поради откажување на патувањето, Патникот, по своја вина не користи некоја од договорените услуги, Организаторот на своја добра воља ќе се обиде да добие надомест од давателот на услугата за неискористените услуги. Ако давателот на услугата не го одобри надоместот на средствата, Патникот/Патниците немаат право на поврат на соодветниот дел од цената на неискористеното патување/услуга. Доколку поради вина на Организаторот не се извршат значителен дел од услугите предвидени со Договорот за патување, Организаторот е должен да превземе одредени превентивни мерки а со цел да се овозможи продолжување на патувањето или да му понуди на Патникот други соодветни услуги, се до крајот на патувањето и тоа без дополнителни трошоци за Патникот, се во согласност со овие Општи услови, без притоа да се ограничуваат останатите законски права на Патникот. 

 

13. ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ И ГАРАНЦИЈА: 

Патничкото осигурување не е вклучено во цената на патувањето. Патникот/Патниците со склучување на Договорот за патување прифаќаат дека Организаторот ги известил за можностите за осигурување кое не е законски задолжително, како што се осигурување од одговорност при патување, здравствено осигурување и осигурување од несреќа. 

Ако Организаторот и Брокерот нудат патничко осигурување, во тој случај Организаторот се јавува единствено во улога на посредник, договорот за осигурување се склучува помеѓу Патникот/Патниците и осигурителната компанија, а сите права и обврски кои во иднина ќе произлезат од односот помеѓу Патникот/Патниците и осигурителната компанија на никој начин не го засегаат Организаторот. Премиите за осигурување не се составен дел од цената на патувањето и истите доспеваат во рокови утврдени при склучување на Договор за осигурување. 

Со склучување на Договорот за патување, Патникот/Патниците потврдуваат дека се информирани со условите кои ги нуди пакетот на патничко осигурување кое го избрале. Пакетот за патничко осигурување не опфаќа задолжително здравствено осигурување, од овие причини Патникот/Патниците се советуваат да обезбедат потврда за здравственото осигурување, од причина што истото може да биде причина граничните власти да одбијат понатамошно патување, или Патникот/Патниците на свој трошок да мораат да поднесат значителни трошоци во случај на медицински третман. 

14. ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПАТУВАЊЕ И ПОЕДИНЕЧНИ УСЛУГИ: 

14.1. Индивидуална програма за патување по барање на Патникот/Патниците: Индивидуално патување (во натамошниот текст: Индивидуална програма) на Патникот/Патниците е комбинација од две или повеќе услуги, како и повеќедневно патување кое вклучува само услуга за сместување за одредени датуми, а кое патување Организаторот не го нуди, туку за потребите на Патникот го организирал.

Одредбите од Општите услови се применуваат по иста аналогија и за Индивидуалните програми, освен ако во оваа точка не е поинаку определено. 

Патникот/Патниците имаат право да го откажат Договорот, за што се должни писмено да го известат Организаторот. Датумот на писмено откажување на Договорот претставува основа за пресметување на надоместокот што му припаѓа на Организаторот, изразен како процент од вкупната цена на бараното патување, освен ако Програмата поинаку не е предвидена: 

Доколку Патникот го откаже патувањето навремено (90 до 60 дена пред поаѓањето), Организаторот има право да ги надомести само административните реални трошоци.

14.2. Индивидуални услуги и „Резервации на барање“: Ако Патникот резервира само една услуга, што не ја вклучува услугата за преноќување, Организаторот се јавува само како посредник помеѓу Патникот/Патниците и Давателот на услугата. За индивидуални и „резервации на барање“, Патникот уплаќа депозит во износ не помал од 50 евра во денарска проотиввредност според продажниот курс на банките на денот на уплатата.

Доколку резервацијата не биде потврдена од агентот на услугата во договорениот период, депозитот се враќа во целост на Патникот. 

Доколку резервацијата биде прифатена од страна на Патникот/Патниците, депозитот се пресметува во цената на услугата. 

Доколку Патникот/Патниците не ја прифатат понудената или потврдена резервација, што е целосно во согласност со барањата на Патникот, износот на депозитот во целост го задржува Посредникот за услугата.

Посредникот на услугата, освен во случај на своја крајна небрежност и негрижа, не одговара за недостатоците, материјалните и телесни оштетувања при Индивидуалните услуги и „Резервации на барање“, за кои истиот е само посредник помеѓу Патникот и непосредните даватели на услуги, вклучувајќи но не ограничувајќи се на: поединечна услуга за сместување, превоз, влезници за спортски манифестации, излети, рент-а-кар и др. По добивање на доказ за бараната Индивидуална услуга и „Резервацја на барање“, договорни страни во односот се исклучиво Патникот/Патниците и секој поединечен давател на услуга. 

 

15. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ПАТНИКОТ 

Заштитата на личните податоци Организаторот ја обезбедува за своите клиенти, вработените и сите други субјекти на личните податоци (физички лица на кои се однесуваат обработените податоци), чии лични податоци по било кој основ (согласност, договор и др.) и на било кој начин (автоматизирано или рачно) се обработуваат во друштвото.

Личните податоци се обработуваат во согласност со закон, се собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели. 

Организаторот ќе обезбеди целосна доверливост, интегритет и заштита на личните податоци, согласно законската регулатива. 

Личните податоци кои се прибираат и се обработуваат од Организаторот ќе бидат соодветни, релевантни и целисходни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат. 

 

16. НЕПРЕДВИДЕНИ ОКОЛНОСТИ-ВИША СИЛА

Доколку пред почетокот, или за време на патувањето настанат непредвидени околности, кои не се по вина на организаторот вклучувајќи но не ограничувајќи се на: временски непогоди, болести, епидемии, пандемии, терористички напади, протести и друг вид на насилни дејствија, откажување од превозници во копнениот, воздушниот и водниот сообраќај, каснење и презакажување на линиите и слично, поради кои патувањето не може да се реализира на начин како што е предвидено со Програмата за патување, Организаторот ќе го откаже Договорот за патување и ќе го задржи само износот на трошоците кои веќе ги сторил во моментот на настанувањето на непредвидените околности како што се: авиобилети, сместување, превоз на локацијата и слично.

 

17. РЕШАВАЊЕ НА ПРИГОВОРИ

Во случај на непотполно или неквалитетно извршување на услугите, Патникот/Патниците имаат право на срезмерно обештетување исклучиво доколку на самото место, без одложување го соопштат оправданиот приговор, по правило во писмена форма на Организаторот или лицата од него овластени. Патникот/Патниците имаат право на приговор врз основа на докажана неизвршена, а претходно договорена услуга според програмата. 

Организаторот ќе ги одбие сите групни приговори кои ги поднесуваат повеќе патници заедно. 

Постапка за поднесување на приговор: 

Патнокот/Патниците се должни без одложување на самото место да ја рекламираат не адкватната услуга кај претставникот на Организаторот, а доколку истиот не е присутен, кај давателот на услугите по правило во писмена форма. Патникот/Патниците се должни да соработуваат со претставникот на Организаторот и со давателот на услугите во добра намера за да се отстранат причините за рекламацијата. 

Доколку Патникот/Патниците на самото место не го прифатат понуденото решение на рекламацијата, кое е сразмерно со уплатената услуга, Организаторот ќе ги одбие сите дополнително истакнати приговори на Патникот/Патниците како неосновани и ќе ги задржи средствата. 

Ако причината за рекламацијата не биде отстранета, Патникот/Патниците за тоа составуваат со претставникот на Организаторот писмена потврда (записник). Најдоцна 8 дена по завршувањето на патувањето, патникот поднесува писмен приговор во седиштето на Организаторот и задолжително ја приложува писмената потврда (записникот) потпишана од претставникот како и евентуалните сметки за дополнителни трошоци. Организаторот е должен да одлучува единствено по приговорите кои се поднесени во предвидениот рок од 8 дена и во прилог ги содржат сите потребни документи.

Организаторот е должен по приговорот да се произнесе со писмено решение најдоцна во рок од 14 дена од приемот на приговорот. Организаторот може да го одложи донесувањето на решението по приговорот и тоа за онолку дена колку ќе бидат потребни за добивање на потребните информации и проверка на наведените рекламации кај давателот на услугите. 

Додека трае постапката по приговорот, Патникот/Патниците се должни да се воздржат од посредување за истиот со трети лица, започнување и водење на судска постапка или давање и објавување на информации во јавните медиуми и социјалните мрежи.

Евентуалното не придржување на Патникот/Патниците кон условите наведени во оваа точка, или пак попречување на започнатата постапка со било какво дејствие вклучувајќи но не ограничувајќи се на дејствијата од Општите услови на патување, е доволна причина за одбивање на поднесените приговори и основ за започнување судска постапка  од страна на Организаторот, за надомест на претрпената штета и нарушување на угледот на Организаторот во јавноста. 

Евентуалниот надомест по приговорот на Патникот/Патниците не може да го надмине износот на делот од услугите кои Патникот/Патниците ги рекламирале, воедно надоместот не може да го вклучува износот на услугите кои Патникот/Патниците во текот на патувањето ги искористиле ниту може да го вклучи целиот износ на патувањето. Со ова се исклучува правото на купувачот за наплата на “идеална штета”. 

Овие Општи услови се донесени од страна на Организаторот на патување на 03.03.2021 година и истите стапуваат во сила од денот на нивното објавување.

 

За Организаторот на патување:

Друштво за туризам и услуги ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ Скопје
Управител: Максим Максимовиќ