Општи услови на патување

ОПШТИ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ

1. ПРЕДДОГОВОРНО ИЗВЕСТУВАЊЕ: 

Со потврдување на содржината на договорот за патувањето (во понатамошниот текст: Договор) со својот потпис или со недвосмислена согласност дадена во електронска форма по пат на Email, во име на сите патници опфатени со договорот (во понатамошниот текст: Патник/Патници) потврдува дека е запознаен и согласен со содржината на овие Општи услови на патување (во понатамошниот текст: Општи услови) и однапред подготвената и објавена програма на патувањето (во понатамошниот текст: Програма). Патникот/Патниците изјавуваат дека  со истите се запознаени и дека во целост ги прифаќаат, како и дека се запознаени со факултативните можности за патничко и здравствено осигурување. 

Одредбите на овие Општи услови се составен дел на Договорот меѓу патникот/патниците и ТА “ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ” како организатор на патувањето (во понатамошниот текст: Организатор) и се обврзувачки за двете договорни страни. Единствеен исклучок претставуваат патувањата за кои организаторот со Програмата или со Посебни услови на патувањето предвидел поинакви одредби. Организаторот го задржува правото пред склучување на Договорот, во секое време да го измени описот на своите услуги во Програмата и за тоа да ги извести Патникот/Патниците во примерен рок по писмен пат или во електронска форма по пат на Email порака. 

Во случај да постои разлика меѓу програмата за патување дадена пред поднесување на пријавата од Патникот/Патниците и изменетата предлог Програма за патување објавена од Организаторот, новата Програма се смета за нов предлог. Доколку Патникот/Патниците во рок од 2 дена од денот на доставување на новата Програма не го известат Организаторот дека истата не ја прифаќаат, се смета дека Патникот/Патниците ја прифатиле изменетата програма.

Организаторот на патувањето пред потпишување на договорот, го запознал Патникот со правата, по основ на Гаранцијата за патување за случајот на инсолвентност и надомест на штета. 

 

2. ПРИЈАВИ, УПЛАТИ И ДОГОВОР: 

Патникот/Патниците пријавата за патување ја доставуваат по писмен пат или во електронска форма по пат на Email. Патникот/Патниците можат да се пријават на патувањето во седиштето, ограноците, односно издвоените посебни простори на Организаторот како и во туристичките агенции кои имаат склучено Договор со Организаторот за посредување на продажба на патувањето (во понатамошниот текст: Посредник). 

Посредникот кој нуди продажба и продава туристичко патување, должен е да во Програмата на патувањето го назначи својството во кое настапува. Пријавата на Патникот/Патниците станува важечка кога е потврдена со склучување на  Договор со потпишување, или со недвосмислена согласност дадена во електронска форма по пат на Email и уплата на аконтација во висина од 50% од цената на аранжманот, ако не е поинаку договорено. 

Остатокот од договорената цена, ако не е поинаку договорено, се плаќа 15 дена пред почеток на патувањето. Доколку Патникот/Патниците, не ја извршат уплатата во целост, се смета дека го откажале патувањето во согласност со точка 12 од Општите услови. 

Секоја уплата на аконтација се води како уплата за сите патници, а не само за одреден патник од Договорот.  Со склучување на Договорот, Програмата станува негов составен дел и не може да се менува, освен ако договорните страни експлицитно не се договорат поинаку, или ако промените настанат поради виша сила. Доколку дојде до откажување или измена на Договорот се смета дека тие важат за сите  Патници наведени во Договорот. 

Во Договорот, освен услугите од Програмата за патување, се внесуваат и посебните барања на Патникот, со кои Организаторот експлицитно се согласил. 

За датум на уплатата се смета датумот на уплатата на сметката на Организаторот или Посредникот. Во случај на неблаговремена уплата во целост на авансното плаќање или плаќањето на преостанатиот дел на улатата за аранжманот, Организаторот на патувањето може да се откаже од Договорот и да бара надомест во согласност со точка 12. Од овие Општи услови. 

 

3. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРОТ: 

Да исплати сразмерна реална разлика помеѓу договорената цена и цената на патувањето, намалена пропорционално на неизвршувањето или непотполното извршување на Договорот за патување (во понатамошниот текст: намалена цена), при благовремена и основана писмена рекламација/приговор на Патникот, во согласност со Закон и овие Општи услови, освен ако пропустите при извршувањето на Договорот настанале поради: вина на Патникот, се препишуваат на трето лице кое не било договорен непосреден давател на услуги во реализација на Програмата, делувањето на “виша сила”, непредвидливи случувања врз кои Организаторот нема влијание и чии последици се неизбежни или некои други случувања кои Организаторот не можел да ги предвиди и совлада. 

Да даде информација на барање на Патникот/Патниците во кое својство настапува и колкави се неговите овластувања ако застапува друга туристичка агенција.

Пред патувањето да достави име, адреса и број на телефон на локалниот претставник, односно локалната партнерска агенција, а во одредени ситуации и по потреба и адреса и телефон на Организаторот, во случај за неопходна помош на Патникот.

Не одговара за услугите кои биле пружени на Патникот од страна на други лица, вон Програмата. 

Сите усни или било каков друг вид на информации кои се разликуваат од оние кои се содржани во Програмата за патување, Договорот или Посебниот Договор и овие Општи услови, не го обврзуваат Организаторот и не можат да бидат основ за поднесување на приговор или рекламација од страна на Патникот. 

 

4. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ПАТНИКОТ/ПАТНИЦИТЕ: 

Детално да се запознае себе и да ги запознае сите патници наведени во Договорот со Програмата за патување и Општите услови за патување.

Да ги истакнат посебните барања кои не се опфатени со објавување на Програмата 

Самите да обезбедат факултативни полиси за патничко осигурување, бидејќи истите не ги обезбедува и за нив не одговара Организаторот, 

Да ја платат договорената цена под условите, роковите и начинот предвиден во Договорот, 

Да достават навремено до Организаторот точни и комплетни податоци и документи потребни за организирање на патувањето.

Со склучувањето на Договорот Патникот/Патниците гарантираат дека тие, нивните патни исправи, багаж и се останато кое со себе ќе го понесат, ги исполнува условите одредени со прописите на матичната, транзитна и крајната земја на патувањето (гранични, царински, монетарни,превозни и други прописи).

Да побараат од Организаторот информации дали за земјата во која се патува (или земјите низ кои се транзитира) е потребна виза и доколку е потребна истата навремено да ја обезбеди.

Патниците за време на патувањето се доолжни и лично одговараат за своите документи и исправи, парични средства и багажот за сето време на патувањето. 

Да ја надоместат штетата која ќе ја предизвикаат кон непосредните даватели на услуги или трети лица, со кршење на законски и други прописи и овие Општи услови. 

Да се придржуваат кон куќниот ред во угостителските и хотелските  објекти, како и да ги почитува правилата за однесување при патувањето поставени од превозникот.

Да соработуваат со претставникот и со лицата овластени од негова страна.

Кога трето лице настапува на место на лице кое резервирало одредена туристичка услуга, Организаторот има право на надомест за настанатите потребни трошоци поврзани за промената. Патникот и лицето кое настапува на негово место солидарно одговараат за плаќањето на договорената цена и трошоците за замена на патник. Организаторот нема да прифати замена на патник ако промената не е навремена, ако постојат посебни барања во однос на патувањето или тоа не е во согласност со законските и други правни регулативи. 

На лице место, без одложување да ја соопштат оправданата рекламација, по правило во писмена форма на Организаторот или лицата од него овластени. 

Пред потпишување на Договорот, да се информираат на сајтот на Министерството за надворешни работи на Р. С. Македонија (www.mfa.gov.mk) и на други начини за земјите на таканаречен висок или умерен ризик.

Да се информираат кај овластените претставници на Организаторот, најдоцна за 24 часа, но не порано од 48 часа пред денот на поаѓањето, за точното време на поаѓање и враќање од патувањето. 

 

5. ЦЕНИ И СОДРЖИНА НА УСЛУГИТЕ: 

Цените се изразени во странска валута, а пресметката на уплатите се врши во денари по курс од 62 денари за 1 евро, односно, по курсот кој е наведен во Програмата за патување, ако не е поинаку договорено. Цените се формирани на основа на деловната политика на Организаторот и не може да бидат предмет на приговор од страна на Патникот/Патниците. 

Содржината на патувањето е целина на услуги опишани и понудени во Програмата за патување, кои што Организаторот на патувањето ги дава во текот на патувањето за кои што објавил единствена цена. За реализација на содржината на патувањето во согласност со Програмата, во текот на самото патување се грижи претставник на Организаторот на патувањето, кој е задолжен за информирање и асистенција на патниците. 

Инструкциите и упатствата на претставниците особено во врска со времето на поаѓање, законските и други прописи на државите каде што се одвива патувањето и др. ги обврзуваат Патникот/Патниците. Непридржување кон споменатите инструкции може да доведат до непријатности за Патникот/Патниците, а  сите последици поради истото се на товар на Патникот/Патниците.

Услугите извршени во странство кои не се однапред договорени и платени, Патникот/Патниците ги плаќаат на лице место на непосредниот давател на услугата, а за истите Организаторот на патувањето не превзема никаква обврска. 

Цената од Договорот вклучува однапред припремена и објавена комбинација на најмалку две или повеќе услуги со просечен квалитет, вообичаен за дадената дестинација и објекти и тоа: сместување, исхрана, превоз, припрема и организација на патувањето за кое е договорена единствена цена која Патникот ја плаќа (во понатамошниот текст: Стандардни услуги).   

Цената на аранжманот не вклучува, ако не е поинаку договорено (во понатамошниот текст: Посебен Договор) трошоци за: локален туристички водич, посебни услуги на претставниците на Организаторот, туристички аниматор, факултативни програми, користење на лежалки и чадор за сонце, обезбедување на визи, влезници за објекти и за манифестации, осигурување на патници(патничко и здравствено осигурување), собна послуга, користење на мини бар во соба, клима уред, рекреативни, лекарски, телефонски и др. услуги, резервација на посебно седиште во превозното средство, трошоци за сместување во еднокреветна соба, соба со посебни карактеристики (поглед, кат, големина, балкон итн.), додатни оброци и др. (во понатамошниот текст: Посебни услуги). 

Посредникот не е овластен во име на Организаторот да договара Посебни услуги кои не се предвидени во Програмата. 

Услови кои се однесуваат на остварување на попусти за деца и други поволности кои се засебно дадени во Програмата се одредени од страна на непосредните даватели на услуги и истите треба да се толкуваат рестриктивно (пример: за деца до две години возраст, релевантен е календарски датум, кога детето ќе наполни две години, а не денот на почетокот на патувањето, или датумот на склучување на договорот). Во случај погрешно да се наведени возрастите на Патниците, Организаторот има право да ја наплати разликата до полна цена на патувањето.   

Во цената не се вклучени, и Организаторот не може да биде одговорен пред Патникот, за факултативни и дополнително извршени услуги кои ќе ги реализира и наплати странскиот партнер, односно непосредниот давател на услуги, а кои не биле превидени во Програмата и Посебниот Договор, како и за учество на Патникот на спортски и било какви други слободни активности. 

 

6. ПРОМЕНА НА ЦЕНА И ПРАВО НА ПАТНИКОТ ЗА ОТКАЖУВАЊЕ: 

Доколку Патникот/Патниците навремено го откажат патувањето (од 90 до 45 дена пред денот на поаѓање) - Организаторот има право на надомест на административните трошоци кои ги сторил. 

Организаторот може да бара зголемување на договорената цена пред почетокот на патувањето доколку по склучувањето на Договорот има промена на девизниот курс, кога цената е изразена во денари, а веднаш по дознавањето дека има зголемување на цените од страна на давателот на услугата. За зголемување на објавените цени во висина до 10% не е потребна согласност од Патникот/Патниците.

Доколку  зголемувањето на договорената цена од страна на Организаторот надминува 10% Патникот/Патниците имаат право да побараат замена за слична Програма од понудата на Организаторот без дополнителни трошоци или можат по писмен пат или по пат на Email да го раскинат Договорот без обврска за надомест на штета во рок од 2 дена од денот на доставување на известувањето за зголемување на цената. Доколку Патникот/Патниците не го известат Организаторот дека го раскинуваат Договорот, ќе се смета дека Патникот/Патниците ја прифаќаат новата цена.

Дополнителни намалувања на цените на Програмата не може да се однесуваат на веќе склучените Договори и не можат да претставуваат основ за било каков приговор на Патникот/Патниците кон Организаторот.

 

7. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ОПИС НА УСЛУГА: 

Сите услуги наведени во Програмата подразбираат стандардни услуги со просечен квалитет, вообичаени и специфични за одредени дестинации, места и објекти. Во случај Патникот да бара некои услуги надвор од Програмата, за тоа мора да склучи Посебен договор. 

Организаторот не е одговорен за описите на услугите во каталозите - публикациите или на веб-страниците на Посредниците и непосредните даватели на услуги (на пр. Хотели, превозници, итн.), освен ако Организаторот експлицитно не го насочил Патникот кон истите. Организаторот е одговорен само за описите на услугите содржани во неговите Програми или на својата веб-страница. 

Сместувачките капацитети и единици, превозните средства, и другите услуги, кои се опишани според официјалната категоризација на домицилната земја во моментот на објавување на Програмата, се различни и не споредливи по дестинација и во рамки на истата дестинација. Исхраната, удобноста и квалитетот на услугата зависи пред се од цената на аранжманот, одбраната дестинација и категоризацијата, утврдени според локално-националните регулативи и надвор од контрола и влијание на Организаторот. 

Датумите за почеток и крај на патувањето, наведени во Програмата, не подразбираат целодневен престој на Патникот/Патниците во сместувањето, односно дестинацијата. Времето на поаѓање или пристигнување на Патникот/Патниците и влегувањето или излегување од сместувањето е условено од процедурите за граничен премини, условите на патот, дозволите од надлежните органи, технички и временски услови или “виша сила”, кои може да влијаат на времето на поаѓање на авионите и другите превозни средства врз кои Организаторот не може да влијае, и затоа Организаторот не сноси одговорност во вакви случаи. Првите и последните денови на Програмата се предвидени за патување и не подразбираат престој во хотел или дестинација – туку тие само го означуваат календарскиот ден на почетокот и крајот на патувањето, така што Организаторот не е одговорен за вечерениот, ноќен или рано утрински лет, влезот во собата во доцните вечерни часови, напуштање на хотелот во раните утрински часови и слично. 

За авионските аранжмани, договореното време на почеток на патувањето е средбата на патниците на аеродромот, што е најмалку 2 часа пред првообјавеното време на полетување од страна на авио-компанијата. Во случај од било какви причини да се промени наведеното време на полетување на авионот, Организаторот не сноси никаква одговорност за истото. Во овој случај се применуваат национални и меѓународни прописи од областа на воздушниот сообраќај. По правило, поаѓање - пристигнување, полетување - слетување на авиони, кај чартер летовите е во доцните вечерни или раните утрински часови и доколку е обезбеден договорениот почетен или завршен оброк во вид на “ладен оброк” во сместувањето, се смета дека Договорот бил целосно извршен. 

Услугите на туристички водич, придружба, локален водич, аниматор или локален претставник не подразбираат нивно целодневно и континуирано присуство, туку само контакт и неопходна помош на Патникот, по однапред утврдени термини на периодично дежурство, објавено на огласна табла или друг прикладен начин. Упатствата и инструкциите на овластениот претставник на Организаторот (особено во врска со времето на поаѓање, транспортот, сместувањето, законските и други прописи) го обврзуваат Патникот, а непридржувањето на споменатите инструкции претставува кршење на Договорот и сите евентуални последици и штети во таков случај ќе ги сноси Патникот во целост. 

Измени или отстапувања на одредени услуги, кои не се предизвикани по волја на Организаторот се можни и за истите Патникот/Патниците немаат право на приговор се додека тие не влијаат негативно на Програмата за патување. Доколку од наведените причини, авионскиот лет и/или транспортот треба да се пренесат на друг аеродром или локација, Организаторот е должен да им понуди на Патникот/Патниците друг соодветен превоз до крајот на патувањето, без дополнителни трошоци за Патникот/Патниците, како и да исплати евентуална разлика во цена помеѓу договорените и обезбедените услуги. Организаторот на свој товар ги превзема сите трошоци за алтернативниот превоз.

 

8. СМЕСТУВАЊЕ, ИСХРАНА И ПРЕВОЗ: 

8.1. Сместување:

Податоците за сместувањето задолжително се назачени во Програмата за патување со напомена дека: 

8.2. Исхрана: 

Податоците за исхрана задолжително се назначени во Програмата за патување со особено внимание за следното: 

Во објектите за сместување, условите за исхрана се исти без разлика дали се работи за деца, постари лица или лица со посебни потреби. Доколку на лице место Патникот самостојно се договори со давателот на услуга за друг вид на исхрана, Организаторот не сноси никаква одговорност за тој Договор и квалитетот на извршената услуга за исхрана. 

8.3. Превоз, ако не е поинаку договорено: 

Превозот и трансферот се извршуваат со стандардни туристички автоуси или други средства, според прописи и критериуми кои важат во земјата во која е регистриран превозникот кој е ангажиран од страна на Организаторот. Исто така се применуваат и прописите, принципите и правилата одредени од страна на превозникот (на пример: превозот во некое превозно средство може да нема нумерирани седишта, да нема вклучен оброк или пијалок за време на патувањето и сл.) Патникот/Патниците имаат обврска да го прифатат секое понудено место во превозното средство. 

Организаторот има право за превоз да ангажира секаков тип на туристички автобуси кои исполнуваат услови според предвидените прописи (минибус, автобус или двокатен автобус). Истиот може да ангажира и други превозни средства, ако околностите условуваат.

За време на возењето, во автобусите не се употребуваат тоалетите, освен ако истото е одобрено. Патникот/Патниците се должни сите настанати штети како резултат на својата немарност за време на превозот, да ги плати веднаш. Исто така е должен пред патувањето да провери и усогласи своите патни документи и багаж, а во случај на воочени неправилности, да го извести водичот на патувањето. 

Патникот има обврска да се однесува примерно во превозното средство и да ги почитува сообраќајните прописи и правила при превоз на патници. Во спротивно Организаторот има право да не ги прими за превоз или со полициска интервенција да ги оддалечи од превозното средство а понатамошниот превоз до крајната дестинација не е обврска на Организаторот. Доколку Патникот поради оддалечување од превозното средтво, заостане во патувањето, се применува скалата за откажување наведена во точка 12 од општите услови. 

Патниот правец, паузите, местата и должината на траењето го одредува водичот – возач. Истиот има право, поради непредвидени, неизбежни, безбедносни и слични околности, да го промени редот на возење, планот на патување или редоследот на посета на локалитети. Патникот е должен да се придржува на упатствата на возачот или водичот на патувањето. 

Разликите во дадените лични податоци на Организаторот, со податоците во пасошот на патникот (име и презиме, датум на раѓање и др.) може да придонесат кон издавање на нови авионски билети, дополнителни трошоци или прогласување на авио-билетите за невалидни, за што последиците ги сноси Патникот. Патникот е одговорен за својата авионска карта од моментот на врачувањето на истата до крајот на патувањето. Не постои можност издавање на дупликат авио-билет или boarding pass. Патникот во целост ги сноси последиците од губењето или исчезнување на истите за време на патувањето. 

Авионските или посебните превозни карти важат само за датумите и времето назначени на истите. 

Превозот на патници со воздушни, железнички, морски, речни или езерски превозни средства, се врши со директна одговорност на превозниците, одредена во согласност со прописите и обичаите кои ги регулираат горенаведените видови на превоз и за истиот Организаторот не сноси одговорност. 

 

9. ПАТНИ ДОКУМЕНТИ, ЗДРАВСТВЕНИ И ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ: 

Патникот/Патниците кои патуваат во странство мора да имаат важечка патна исправа, со рок на важење од најмалку 6 месеци од датумот на завршување на патувањето.

Патникот/Патниците се должни во рок кој Организаторот ќе го определи да му достават исправни и комплетни потребни податоци и документи за добивање на виза, доколку истата ја прибавува Организаторот. Вработените лица кај Организаторот и Посредникот не се овластени да утврдуваат валидност на патните исправи или други документи. 

Кога Организаторот се јавува како посредник во постапката за добивање виза, тој не гарантира за успехот на постапката за добивање на визата, ниту е обврзан кон Патникот/Патниците во поглед на рокот за добивање на виза.

Во случај граничните власти, имиграциони служби или било кои друг орган не одобри влез, транзит или престој на Патникот/Патниците од било какви причини Организаторот не превзема одговорност за последиците кои паѓаат исклучиво на товар на Патникот/Патниците. 

Доколку за време на патувањето Патникот/Патниците ги загубат патните исправи или истите им бидат украдени, должни се на свој трошок благовремено да обезбедат нови документи и да ги сносат сите евентуални штетни последици по тој основ. 

Доколку Патникот/Патниците имаат потреба од Посебни услуги поврзани со нивната здравствена и психофизичка состојба вклучувајќи, но не ограничувајќи се на специфична исхрана, карактеристично сместување, поради хронични болести, алергии, инвалидитет и слично, истите се должни самостојно да ги обезбедат. Организаторот не превзема никакви посебни обврски кои со Посебен Договор не се определени, а одговорноста за штета настаната по овој основ паѓа на товар на Патникот/Патниците. 

За патување во земји во кои важат посебни правила, а кои опфаќаат задолжителна вакцинација или обезбедување на посебни документи, обврска на Патникот/Патниците е истите да ги обезбедат од надлежните државни органи, а во случај на евентуални последици одговорноста за штета паѓа на товар на Патникот/Патниците. 

Патникот/Патниците се должни строго да се придржуваат до царинските, девизните и други прописи на домицилната, транзитните земји и земјата на престој, а во случај на неможност за продолжување на патувањето, поради прекршување на било кој од погоре наведените прописи одговорноста за истото паѓа на товар на Патникот/Патниците. 

Доколку поради пропусти поврзани со одредбите од оваа точка кои настанале по вина на Патникот/Патниците, патувањето не може да се реализира, соодветно ќе се применува точка 12 од Општите услови. 

 

10. БАГАЖ: 

При патување со авион превозот на багаж до одредена тежина е бесплатен. Патникот/Патниците се должни да се информираат за максималната дозволена тежина и габарит на багажот и истиот да го предадат пред летот. Надминувањето на тежината во килограми како и вишокот багаж Патникот/Патниците го плаќаат спрема важечките цени на авио-превозникот. 

Во рачниот багаж не смеат да се ставаат било какви остри предмети, со сечиво или шилец (ножици, острилка, турпија за нокти…) запаливи или отровни материи, поради безбедносни причини. Патникот има право да внесе во кабината на авионот мала количина производи во течна состојба. 

Патникот/Патниците се должни детално да се информираат за тарифите кои авиокомпаниите ги наплаќаат за вишокот багаж, директно кај авиокомпанијата .

Транспортот на специјален багаж од аеродромот до хотелот и назад е целосна одговорност на патникот. 

Сите аеродроми применуваат посебни безбедносни правила во врска со рачниот багаж, па од тие причини должност на патникот е да се информира на аеродромот од кој се поаѓа. Настанатата штетита и губењето на багажот при летовите, Патникот/Патниците се должни да го пријават без одлагање на надлежните аеродромски служби за изгубен багаж.

Патникот/Патниците се должни да пријават оштетување, замена и губење на багажот без одлагање кај превозникот и за истото да пополнат соодветен формулар за пријава на штета на аеродромот или соодветното претставништво на превозникот каде е констатирана штетата. 

При автобускиот превоз, Патникот/Патниците можат да понесат 2 парчиња багаж за секое лице. Деца до 2 години немаат право на бесплатен багаж. 

Патникот/Патниците се должни да водат грижа за својот багаж при предавањето односно примањето назад на багажот.

Преносот на багажот од местото на запирање, до објектот за сместување е обврска на патникот. За заборавениот багаж и лични работи во превозното средство, Организаторот не сноси никаква одговорност. Организаторот не превзема никаква одговорност за вредни и скапоцени предмети, освен кога истите со записник ги превземал на чување. 

Должност на Патникот/Патниците е видливо да го означат својот багаж со лични податоци за олеснување на враќањето на изгубен багаж, 

Препорака од Организаторот е документите, скапоцени, вредни работи, технички инструменти и медикаменти да се носат исклучиво во рачниот багаж а во сместувачките капацитети да се чуваат во сеф доколку е можно. 

Организаторот не превзема одговорност за оштетениот, изгубен или украден багаж, како и за багаж кој задоцнето пристигнал. Патникот/Патниците правата кои произлегуваат од оштетување, губење или кражба на багажот за време на патувањето ги остварува лично според важечките домашни и меѓународни правила. 

 

11. ПРОМЕНА И РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРОТ: 

11.1. Пред почетокот на патување: 

Организаторот може да ја измени содржината и времетраењето на Програмата за патување во случај на „виша сила“, како и кога промените се предизвикани од вонредни околности што Организаторот не можел да ги предвиди, избегне или елиминира. Во овој случај Патникот/Патниците имаат право на рефундација на износот за нереализираните услуги, а Организаторот има право на надомест на реалните трошоци кои ги направил или треба да ги направи. Промената на договореното сместување може да се направи само со објект од иста категорија, или во случај на промена во сместување во објект од повисока категорија, трошоците за промената се на товар на Организаторот. Ако се направат значителни промени во Програмата за патувања без оправдана причина, Организаторот на патувањето мора во целост да ги врати средствата што ги примил од Патникот, кој поради оваа причина би го откажал патувањето. 

Организаторот има право да го раскине договорот во следните случаи: 

11.2. За време на патувањето: 

Организаторот на патувањето го задржува правото да го промени денот или часот на патувањето, како и да направи промена на програмата на патувањето и изврши потребни измени во Програмата, доколку се променат условите за патување (променет распоред на лет, принудно слетување, преполна граница или сообраќај, затворање на кое било од назначените места, визни промени, безбедносна состојба, природни непогоди или други вонредни и објективни околности и виша сила) без обврска да плати надомест на штета на Патникот. За промените организаторот има обврска веднаш и на најпогоден начин да го извести Патникот.

Организаторот не одговара за штета која настанала поради грешки во работењето на сообраќајните претпријатија, угостителските правни субјекти, туристичките водичи и придружници, кои не можел да ги предвиди или избегне, исклучува секаква одговорност во случај на промени и неизвршување на услуги предизвикани од дејство на виша сила и вонредни околности, акти и дејствија на државни органи како и од доцнење на превозните средства.

Во случај ако Патникот интервенира во извршувањето и спроведувањето на патувањето со грубо и недолично однесување, без оглед на дадените предупредувања, Организаторот може да бара надомест за направените евентуални трошоци. 

Организаторот не сноси никаква одговорност во случај на појава на вонредни околности за време на патувањето што не можеле однапред да се предвидат, а кои претставуваат виша сила вклучувајќи но не ограничувајќи се на: терористички напади, вонредна состојба, експлозии, инфекции, зарази, епидемии и други болести, природни непогоди, климатски услови и сл. Во овие случаи Организаторот ќе обезбеди соодветна помош на засегнатиот корисник, но, и ќе ги наплати од него сите трошоци кои ќе произлезат од тоа. 

12. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ОД СТРАНА НА ПАТНИКОТ: 

12.1. Пред почетокот на патувањето: 

Патникот/Патниците имаат право да го откажат патувањето, за што се должни писмено или електронски по пат на Email да го известат Организаторот, на начин определен во Договорот. Датумот на писменото откажување на Договорот претставува основа за пресметување на надоместокот што му припаѓа на Организаторот, изразен како процент во однос на вкупната цена на патувањето, освен ако со Програмата не е поинаку определено, и тоа: 

Доколку Патникот го откаже патувањето навремено (90 до 60 дена пред почетокот), Организаторот има право да ги надомести само административните реални трошоци кои изнесуваат 1.500,00 МКД по пријавен патник.

Важна напомена: За пакет аранжмани кои вклучуваат посета на повеќе од една држава (пр. Куала Лумпур, Бали и Сингапур), локалните авионски карти Организаторот ги купува и издава веднаш по пријавување на патникот/патниците, со што - износот уплатен при пријава (200€ по лице, во денарска противвредност) станува нерефундабилен, без разлика кога патникот/патниците го откажале патувањето.

Промена иницирана од страна на Патникот/Патниците на договореното место, датумот на патување, средството за превоз, сместувачкиот капацитет, сместувачката единица, недобивањето на виза, неплаќање на договорената цена во превидениот рок согласно Програмата за патување и сите други суштествени елементи на патувањето се сметаат за откажување од патувањето и организаторот има право на  надомест, изразен како процент во однос на вкупната цена на патувањето, освен ако со Програмата не е поинаку определено на начин како што е предвидено со Општите услови на патување.

Патникот е должен да му надомести на Организаторот само реални или направени трошоци (превоз, сместување, аранжмани за патувања и сл.), доколку откажувањето се должи на: 

За наведените случаи, Патникот е должен да му достави на Организаторот доказ со кој се потврдува дека остварува право на здравствено осигурување по основ на привремена спреченост за работа (потврда на матичен лекар од областа на општата медицина или отпусна листа од здравствена институција во која изречно е наведена ненадејната болест и неможноста за патување), умреница или повик за воена служба. Локални терористички напади, експлозија, зарази, епидемии и други болести, елементарни непогоди, климатски услови и сл, за кои нема формално означување како вонредна состојба од надлежни државни органи во земјата на поаѓање или пристигнување, не се сметаат за причина за отказ или престанок на патувањето.

Во случај Патникот/Патниците да обезбедат за Патникот/Патниците кои се спречени да патуваат соодветна замена или замената е направена од самиот Организатор, Организаторот е должен да му ги врати во целост уплатените средства, намалени за износот на стварните и реални трошоци. 

Организаторот во случај на замена на Патникот/Патниците е должен со новите Патник/Патници да склучи Договор за патување во кој не е обврзан со условите кои важеле за Патникот/Патниците кои се заменуваат. 

Во случај на откажување на патувањето поради настан кој е опфатен со полисата за осигурување, Патникот го остварува своето право директно од осигурувачот. 

По откажувањето на Договорот, доколку Патникот/Патниците на Организаторот му платиле средства за посредување за добивање на виза, осигурување, како и сите други трошоци кои не влегуваат во програмата на патувањето, а истите Организаторот како трошок веќе ги направил, истите нема да им се вратат на Патникот/Патниците. 

12.2. По започнување на патувањето: 

Доколку поради откажување на патувањето, Патникот, по своја вина не користи некоја од договорените услуги, Организаторот на своја добра воља ќе се обиде да добие надомест од давателот на услугата за неискористените услуги. Ако давателот на услугата не го одобри надоместот на средствата, Патникот/Патниците немаат право на поврат на соодветниот дел од цената на неискористеното патување/услуга. Доколку поради вина на Организаторот не се извршат значителен дел од услугите предвидени со Договорот за патување, Организаторот е должен да превземе одредени превентивни мерки а со цел да се овозможи продолжување на патувањето или да му понуди на Патникот други соодветни услуги, се до крајот на патувањето и тоа без дополнителни трошоци за Патникот, се во согласност со овие Општи услови, без притоа да се ограничуваат останатите законски права на Патникот. 

 

13. ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ И ГАРАНЦИЈА: 

Патничкото осигурување не е вклучено во цената на патувањето. Патникот/Патниците со склучување на Договорот за патување прифаќаат дека Организаторот ги известил за можностите за осигурување кое не е законски задолжително, како што се осигурување од одговорност при патување, здравствено осигурување и осигурување од несреќа. 

Ако Организаторот и Брокерот нудат патничко осигурување, во тој случај Организаторот се јавува единствено во улога на посредник, договорот за осигурување се склучува помеѓу Патникот/Патниците и осигурителната компанија, а сите права и обврски кои во иднина ќе произлезат од односот помеѓу Патникот/Патниците и осигурителната компанија на никој начин не го засегаат Организаторот. Премиите за осигурување не се составен дел од цената на патувањето и истите доспеваат во рокови утврдени при склучување на Договор за осигурување. 

Со склучување на Договорот за патување, Патникот/Патниците потврдуваат дека се информирани со условите кои ги нуди пакетот на патничко осигурување кое го избрале. Пакетот за патничко осигурување не опфаќа задолжително здравствено осигурување, од овие причини Патникот/Патниците се советуваат да обезбедат потврда за здравственото осигурување, од причина што истото може да биде причина граничните власти да одбијат понатамошно патување, или Патникот/Патниците на свој трошок да мораат да поднесат значителни трошоци во случај на медицински третман. 

14. ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПАТУВАЊЕ И ПОЕДИНЕЧНИ УСЛУГИ: 

14.1. Индивидуална програма за патување по барање на Патникот/Патниците: Индивидуално патување (во натамошниот текст: Индивидуална програма) на Патникот/Патниците е комбинација од две или повеќе услуги, како и повеќедневно патување кое вклучува само услуга за сместување за одредени датуми, а кое патување Организаторот не го нуди, туку за потребите на Патникот го организирал.

Одредбите од Општите услови се применуваат по иста аналогија и за Индивидуалните програми, освен ако во оваа точка не е поинаку определено. 

Патникот/Патниците имаат право да го откажат Договорот, за што се должни писмено да го известат Организаторот. Датумот на писмено откажување на Договорот претставува основа за пресметување на надоместокот што му припаѓа на Организаторот, изразен како процент од вкупната цена на бараното патување, освен ако Програмата поинаку не е предвидена: 

Доколку Патникот го откаже патувањето навремено (90 до 60 дена пред поаѓањето), Организаторот има право да ги надомести само административните реални трошоци.

14.2. Индивидуални услуги и „Резервации на барање“: Ако Патникот резервира само една услуга, што не ја вклучува услугата за преноќување, Организаторот се јавува само како посредник помеѓу Патникот/Патниците и Давателот на услугата. За индивидуални и „резервации на барање“, Патникот уплаќа депозит во износ не помал од 50 евра во денарска проотиввредност според продажниот курс на банките на денот на уплатата.

Доколку резервацијата не биде потврдена од агентот на услугата во договорениот период, депозитот се враќа во целост на Патникот. 

Доколку резервацијата биде прифатена од страна на Патникот/Патниците, депозитот се пресметува во цената на услугата. 

Доколку Патникот/Патниците не ја прифатат понудената или потврдена резервација, што е целосно во согласност со барањата на Патникот, износот на депозитот во целост го задржува Посредникот за услугата.

Посредникот на услугата, освен во случај на своја крајна небрежност и негрижа, не одговара за недостатоците, материјалните и телесни оштетувања при Индивидуалните услуги и „Резервации на барање“, за кои истиот е само посредник помеѓу Патникот и непосредните даватели на услуги, вклучувајќи но не ограничувајќи се на: поединечна услуга за сместување, превоз, влезници за спортски манифестации, излети, рент-а-кар и др. По добивање на доказ за бараната Индивидуална услуга и „Резервацја на барање“, договорни страни во односот се исклучиво Патникот/Патниците и секој поединечен давател на услуга. 

 

15. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ПАТНИКОТ 

Заштитата на личните податоци Организаторот ја обезбедува за своите клиенти, вработените и сите други субјекти на личните податоци (физички лица на кои се однесуваат обработените податоци), чии лични податоци по било кој основ (согласност, договор и др.) и на било кој начин (автоматизирано или рачно) се обработуваат во друштвото.

Личните податоци се обработуваат во согласност со закон, се собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели. 

Организаторот ќе обезбеди целосна доверливост, интегритет и заштита на личните податоци, согласно законската регулатива. 

Личните податоци кои се прибираат и се обработуваат од Организаторот ќе бидат соодветни, релевантни и целисходни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат. 

 

16. НЕПРЕДВИДЕНИ ОКОЛНОСТИ-ВИША СИЛА

Доколку пред почетокот, или за време на патувањето настанат непредвидени околности, кои не се по вина на организаторот вклучувајќи но не ограничувајќи се на: временски непогоди, болести, епидемии, пандемии, терористички напади, протести и друг вид на насилни дејствија, откажување од превозници во копнениот, воздушниот и водниот сообраќај, каснење и презакажување на линиите и слично, поради кои патувањето не може да се реализира на начин како што е предвидено со Програмата за патување, Организаторот ќе го откаже Договорот за патување и ќе го задржи само износот на трошоците кои веќе ги сторил во моментот на настанувањето на непредвидените околности како што се: авиобилети, сместување, превоз на локацијата и слично.

 

17. РЕШАВАЊЕ НА ПРИГОВОРИ

Во случај на непотполно или неквалитетно извршување на услугите, Патникот/Патниците имаат право на срезмерно обештетување исклучиво доколку на самото место, без одложување го соопштат оправданиот приговор, по правило во писмена форма на Организаторот или лицата од него овластени. Патникот/Патниците имаат право на приговор врз основа на докажана неизвршена, а претходно договорена услуга според програмата. 

Организаторот ќе ги одбие сите групни приговори кои ги поднесуваат повеќе патници заедно. 

Постапка за поднесување на приговор: 

Патнокот/Патниците се должни без одложување на самото место да ја рекламираат не адкватната услуга кај претставникот на Организаторот, а доколку истиот не е присутен, кај давателот на услугите по правило во писмена форма. Патникот/Патниците се должни да соработуваат со претставникот на Организаторот и со давателот на услугите во добра намера за да се отстранат причините за рекламацијата. 

Доколку Патникот/Патниците на самото место не го прифатат понуденото решение на рекламацијата, кое е сразмерно со уплатената услуга, Организаторот ќе ги одбие сите дополнително истакнати приговори на Патникот/Патниците како неосновани и ќе ги задржи средствата. 

Ако причината за рекламацијата не биде отстранета, Патникот/Патниците за тоа составуваат со претставникот на Организаторот писмена потврда (записник). Најдоцна 8 дена по завршувањето на патувањето, патникот поднесува писмен приговор во седиштето на Организаторот и задолжително ја приложува писмената потврда (записникот) потпишана од претставникот како и евентуалните сметки за дополнителни трошоци. Организаторот е должен да одлучува единствено по приговорите кои се поднесени во предвидениот рок од 8 дена и во прилог ги содржат сите потребни документи.

Организаторот е должен по приговорот да се произнесе со писмено решение најдоцна во рок од 14 дена од приемот на приговорот. Организаторот може да го одложи донесувањето на решението по приговорот и тоа за онолку дена колку ќе бидат потребни за добивање на потребните информации и проверка на наведените рекламации кај давателот на услугите. 

Додека трае постапката по приговорот, Патникот/Патниците се должни да се воздржат од посредување за истиот со трети лица, започнување и водење на судска постапка или давање и објавување на информации во јавните медиуми и социјалните мрежи.

Евентуалното не придржување на Патникот/Патниците кон условите наведени во оваа точка, или пак попречување на започнатата постапка со било какво дејствие вклучувајќи но не ограничувајќи се на дејствијата од Општите услови на патување, е доволна причина за одбивање на поднесените приговори и основ за започнување судска постапка  од страна на Организаторот, за надомест на претрпената штета и нарушување на угледот на Организаторот во јавноста. 

Евентуалниот надомест по приговорот на Патникот/Патниците не може да го надмине износот на делот од услугите кои Патникот/Патниците ги рекламирале, воедно надоместот не може да го вклучува износот на услугите кои Патникот/Патниците во текот на патувањето ги искористиле ниту може да го вклучи целиот износ на патувањето. Со ова се исклучува правото на купувачот за наплата на “идеална штета”. 

Овие Општи услови се донесени од страна на Организаторот на патување на 03.03.2021 година и истите стапуваат во сила од денот на нивното објавување.

 

За Организаторот на патување:

Друштво за туризам и услуги ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ Скопје
Управител: Максим Максимовиќ

 

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË UDHËTIMIT

1. NJOFTIM PARAPRAK:  

Duke konfirmuar përmbajtjen e kontratës së udhëtimit (në tekstin e mëtejmë: Kontrata), me nënshkrimin e saj ose me një pëlqim të qartë të dhënë në formë elektronike nëpërmjet Email-it, në emër të të gjithë pasagjerëve të përfshirë me kontratën (në tekstin e mëtejmë: Pasagjer/Pasagjerë) konfirmon se ai është i njohur dhe pajtohet me përmbajtjen e këtyre Kushteve të Përgjithshme të Udhëtimit (në tekstin e mëtejmë: Kushtet e Përgjithshme) dhe të programit të përgatitur dhe të publikuar më parë të udhëtimit (në tekstin e mëtejmë: Programi). Udhëtari/pasagjerët deklarojnë se janë të njohur me to dhe që ata t'i pranojnë plotësisht kushtet, si dhe të jenë të njohur me mundësitë fakultative  të udhëtimit dhe sigurimit shëndetësor. Dispozitat e këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme janë pjesë përbërëse e Marrëveshjes ndërmjet udhëtarit/udhëtarëve dhe Agjencisë turistike “CELL SVET SHPKNJP SHKUP” si organizator i udhëtimit (në tekstin e mëtejmë: Organizator) dhe janë të detyrueshme për të dyja palët kontraktuese. Përjashtim bëjnë vetëm udhëtimet për të cilat organizatori ka parashikuar dispozita të ndryshme me Programin ose me Kushtet e veçanta të udhëtimit. Organizatori rezervon të drejtën, përpara lidhjes së Marrëveshjes, të modifikojë në çdo kohë përshkrimin e shërbimeve të tij në Program dhe të njoftojë udhëtarin/udhëtarët për këtë brenda një periudhe shembullore me shkrim ose në formë elektronike me email. Në rast se ka një ndryshim midis programit të udhëtimit të dhënë përpara paraqitjes së aplikimit nga Udhëtari/Udhëtarët dhe propozimit të modifikuar të Programit të Udhëtimit të publikuar nga Organizatori, Programi i ri konsiderohet propozim i ri. Nëse Udhëtari/Pasagjerët nuk e njoftojnë Organizatorin brenda 2 ditëve pas dorëzimit të Programit të ri se nuk e pranojnë atë, konsiderohet se Udhëtari/Pasagjerët kanë pranuar programin e modifikuar. Organizatori i udhëtimit, përpara nënshkrimit të kontratës, informon udhëtarin për të drejtat, pas bazës së garancisë së udhëtimit në rast të falimentimit dhe kompensimit të dëmit.  

2. APLIKACIONET, PAGESAT DHE KONTRATA:  

Udhëtari/udhëtarët dorëzojnë aplikacionin e udhëtimit me shkrim ose në formë elektronike përmes emailit. Udhëtari/udhëtarët mund të regjistrohen për udhëtim në selinë qendrore, degët, gjegjësisht hapësirat e veçanta të caktuara të Organizatorit si dhe në agjencitë e udhëtimit që kanë lidhur marrëveshje me Organizatorin për ndërmjetësimin e shitjes së udhëtimit (në tekstin e mëtejmë: Ndërmjetësues). Ndërmjetësi që ofron shitjen e një udhëtimi turistik është i detyruar të tregojë në Programin e Udhëtimit cilësinë me të cilën vepron. Aplikimi i udhëtarit/udhëtarëve bëhet i vlefshëm kur lidhja e Marrëveshjes konfirmohet me nënshkrim, ose me pëlqim pa mëdyshje të dhënë në formë elektronike me email dhe pagesën e një paradhënieje në shumën 50% të çmimit të marrëveshjes, nëse nuk është dakorduar ndryshe. Pjesa tjetër e çmimit të rënë dakord, nëse nuk është rënë dakord ndryshe, paguhet 15 ditë para fillimit të udhëtimit. Nëse udhëtari/udhëtarët nuk e kryejnë pagesën e plotë, konsiderohet se e kanë anuluar udhëtimin në përputhje me pikën 12 të Termave dhe Kushteve të Përgjithshme. Çdo paradhënie trajtohet si pagesë për të gjithë pasagjerët, dhe jo vetëm për një pasagjer të caktuar nga Marrëveshja. Me lidhjen e Marrëveshjes, Programi bëhet pjesë përbërëse e tij dhe nuk mund të ndryshohet, përveç rasteve kur palët kontraktuese bien dakord shprehimisht ndryshe, ose nëse ndryshimet shkaktohen nga forca madhore.

Nëse Marrëveshja anulohet ose ndryshohet, konsiderohet se ato vlejnë për të gjithë Pasagjerët . Përveç shërbimeve nga Programi i Udhëtimit, Marrëveshja përfshin edhe kërkesat e veçanta të Udhëtarit, siç është rënë dakord shprehimisht nga Organizatori. Data e pagesës konsiderohet data e pagesës në llogarinë e Organizatorit ose Ndërmjetësuesit. Në rast të pagesës së parakohshme të plotë të paradhënies ose pagesës së pjesës së mbetur të tarifës së aranzhimit, Organizatori i Udhëtimit mund të anulojë Marrëveshjen dhe të kërkojë kompensim në përputhje me pikën 12 të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme.

3. DETYRIMET DHE TË DREJTAT E ORGANIZATORIT:

Të paguajë një diferencë reale proporcionale ndërmjet çmimit të rënë dakord dhe çmimit të udhëtimit, të reduktuar proporcionalisht me mosekzekutimin ose ekzekutimin jo të plotë të Marrëveshjes së Udhëtimit (në tekstin e mëtejmë: çmim i reduktuar), në kohën e duhur dhe ankesa/kundërshtimi i bazuar me shkrim i Udhëtarit, në përputhje me Ligjin dhe këto Detyrime dhe Kushte të Përgjithshme, përveç rasteve kur lëshimet gjatë ekzekutimit të Marrëveshjes kanë ndodhur për shkak të: fajit të Udhëtarit, i atribuohen një pale të tretë i cili nuk ka qenë ofrues i drejtpërdrejtë i kontraktuar i shërbimeve në zbatimin e programit, veprimi i “forcës madhore”, ngjarje të paparashikueshme që Organizatori nuk ka ndikim dhe pasojat e të cilave janë të pashmangshme apo disa ngjarje të tjera që Organizatori nuk ka mundur t'i parashikojë dhe kontrollojë.  Të japë informacion me kërkesë të udhëtarit/udhëtarëve në çfarë cilësie vepron dhe cilat janë kompetencat e tij nëse përfaqësohet nga një agjenci tjetër udhëtimi. Përpara udhëtimit të jepet emri, adresa dhe numri i telefonit të përfaqësuesit vendor, d.m.th. agjencia partnere lokale, dhe në situata të caktuara, nëse është e nevojshme, adresa dhe numri i telefonit të Organizatorit, në rast të ndihmës së nevojshme për pasagjerin. Ai nuk mban përgjegjësi për shërbimet që i janë ofruar pasagjerit nga persona të tjerë, jashtë programit. Të gjitha informacionet gojore ose çfarëdo lloji tjetër që ndryshojnë nga ato që përmbahen në Programin e Udhëtimit, Marrëveshjen ose Marrëveshjen e Veçantë dhe këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme, nuk e detyrojnë Organizatorin dhe nuk mund të jenë bazë për paraqitjen e një kundërshtimi ose ankese nga Udhëtari.  

4. DETYRIMET DHE TË DREJTAT E UDHËTARIT/UDHËTARËVE:  

Të njiheni në detaje dhe të njiheni me të gjithë pasagjerët e listuar në Marrëveshjen me Programin e Udhëtimit, Kushtet e Përgjithshme të Udhëtimit, policat e sigurimit të udhëtimit, sepse nuk ofrohen dhe Organizatori nuk mban përgjegjësi për to, Të paguajë çmimin e rënë dakord sipas kushteve, kushteve dhe mënyrës së parashikuar në Marrëveshje, t'i dorëzojë në kohë Organizatorit të dhënat dhe dokumentet e sakta dhe të plota të nevojshme për organizimin e udhëtimit.

Me lidhjen e Marrëveshjes, udhëtari/udhëtarët do të garantojnë gjithçka me dokumentet e tyre të udhëtimit, se ato, plotësojnë kushtet e përcaktuara nga rregulloret e vendit të origjinës, tranzitit dhe vendit të fundit të udhëtimit (rregulloret kufitare, doganore, monetare, transporti dhe të tjera). Të pyesni Organizatorin për informacion nëse vendi në të cilin udhëtari udhëton (ose vendet nëpër të cilat ai po kalon) kërkon vizë dhe nëse është e nevojshme ta sigurojë atë në kohën e duhur. Pasagjerët gjatë udhëtimit janë të detyruar dhe personalisht përgjegjës për dokumentet, paratë dhe bagazhet e tyre për të gjithë kohëzgjatjen e udhëtimit. Për të kompensuar dëmin që u shkaktojnë ofruesve të shërbimit të menjëhershëm ose palëve të treta, shkelje të rregulloreve ligjore dhe të tjera dhe këtyre Detyrimeve dhe Kushteve të Përgjithshme. Te respektojnë rregullat e shtëpisë në ambientet hotelierike dhe hoteliere si dhe të respektojnë rregullat e sjelljes gjatë udhëtimit, të përcaktuara nga transportuesi. Të bashkëpunojnë me përfaqësuesin dhe personat e autorizuar prej tij. Kur një person i tretë shfaqet në vendin e atij që ka rezervuar  një shërbim të caktuar turistik, organizatori ka të drejtën e kompensimit për shpenzimet e nevojshme të bëra në lidhje me ndryshimin. Pasagjeri dhe personi që vepron në vend të tij janë bashkërisht përgjegjës për pagesën e çmimit të rënë dakord dhe shpenzimet e një pasagjeri zëvendësues. Organizatori nuk do të pranojë zëvendësimin e një pasagjeri nëse ndryshimi nuk është në kohë, nëse ka kërkesa të veçanta në lidhje me udhëtimin ose nëse nuk është në përputhje me ligjin dhe rregulloret e tjera ligjore. Në vendngjarje, pa vonesë t'i komunikohet ankesa e arsyetuar, si rregull me shkrim Organizatorit ose personave të autorizuar prej tij. Para nënshkrimit të Marrëveshjes, ata duhet të informohen në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të R. Maqedonisë së Veriut  (www.mfa.gov.mk) dhe në mënyra të tjera për vendet e ashtuquajtura me rrezik të lartë ose të moderuar. Të informojnë përfaqësuesit e autorizuar të Organizatorit, jo më vonë se 24 orë, por jo më herët se 48 orë para ditës së nisjes , për orën e saktë të nisjes dhe kthimit nga udhëtimi. 

5. ÇMIMET DHE PËRMBAJTJA E SHËRBIMEVE:  

Çmimet janë të shprehura në valutë, ndërsa llogaritja e pagesave bëhet në denarë me kurs këmbimi prej 62 denarë për 1 euro, gjegjësisht me kursin e përcaktuar në Programin e Udhëtimit, përveç nëse është rënë dakord ndryshe. Çmimet formohen në bazë të politikës së biznesit të Organizatorit dhe nuk mund të kundërshtohen nga udhëtari/udhëtarët. Përmbajtja e udhëtimit është një grup shërbimesh të përshkruara dhe të ofruara në Programin e Udhëtimit, të cilat Organizatori i Udhëtimit i ofron gjatë udhëtimit dhe për të cilat ka publikuar një çmim të vetëm. Për realizimin e përmbajtjes së udhëtimit në përputhje me Programin, gjatë vetë udhëtimit, kujdeset përfaqësuesi i Organizatorit të Udhëtimit, i cili është i ngarkuar për informimin dhe ndihmën e udhëtarëve. Udhëzimet dhe udhëzimet e përfaqësuesve veçanërisht në lidhje me orën e nisjes, rregulloret ligjore dhe të tjera të vendeve ku zhvillohet udhëtimi etj., obligojnë pasagjerin/udhëtarët. Mos respektimi i udhëzimeve të përmendura mund të shkaktojnë telashe për udhëtarin/udhëtarët, pasojat e të njëjtave i bartin udhëtari/udhëtarët.

Shërbimet e kryera jashtë vendit që nuk janë të paracaktuara dhe të paguara në vend të shërbimit paguhen nga pasagjeri/pasagjeri dhe Organizatori i udhëtimit nuk merr përsipër asnjë detyrim për ta. Çmimi i Marrëveshjes përfshin një kombinim të përgatitur dhe të publikuar më parë të paktën dy ose më shumë shërbimeve të cilësisë mesatare, të zakonshme për destinacionin dhe objektet e dhëna, përkatësisht: akomodimin, ushqimin, transportin, përgatitjen dhe organizimin e udhëtimit për të cilin është rënë dakord që Udhëtari paguan një çmim të vetëm (në tekstin e mëtejmë: Shërbime Standarde). Çmimi i aranzhmanit nuk përfshin, përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe (në tekstin e mëtejmë: Marrëveshja speciale) kostot për: guidën turistike lokale, shërbimet speciale të përfaqësuesve të Organizatorit, animatorin turistik, programet opsionale, përdorimin e shezlongëve dhe çadrave, sigurimin e vizave, tarifat e hyrjes, për ambiente dhe evente, sigurim pasagjerësh (sigurim udhëtimi dhe shëndetësor), shërbim në dhomë, përdorim i mini barit në dhomë, kondicioner, rekreativ, mjekësor, telefon, etj. shërbime, rezervim i një ndenjëseje të veçantë në automjet, kosto akomodimi në dhomë teke, dhomë me karakteristika të veçanta (pamje, dysheme, madhësi, ballkon etj.), ushqime shtesë etj., (në tekstin e mëtejmë: Shërbime speciale). Ndërmjetësi nuk është i autorizuar në emër të Organizatorit për të rënë dakord për Shërbime të Veçanta që nuk janë parashikuar në Program. Kushtet në lidhje me realizimin e zbritjeve për fëmijët dhe përfitimet e tjera që parashikohen veçmas në Program përcaktohen nga ofruesit e menjëhershëm të shërbimeve dhe ato duhet të interpretohen në mënyrë restriktive (shembull: për fëmijët deri në dy vjeç, data përkatëse kalendarike është kur fëmija dy vjeç, jo dita e fillimit të udhëtimit ose data e lidhjes së kontratës). Në rast se moshat e udhëtarëve janë deklaruar gabimisht, Organizatori ka të drejtë të paguajë diferencën deri në çmimin e plotë të udhëtimit. Çmimi nuk përfshin, dhe Organizatori nuk mund të jetë përgjegjës ndaj Udhëtarit, për shërbimet opsionale dhe të kryera shtesë që do të kryhen dhe tarifohen nga partneri i huaj, pra ofruesi i drejtpërdrejtë i shërbimit, dhe të cilat nuk ishin parashikuar në Program dhe në Special Marrëveshje, si dhe për pjesëmarrjen e Udhëtarit për sport dhe çdo aktivitet tjetër të kohës së lirë.

 6. NDRYSHIMI I ÇMIMIT DHE E DREJTA E ANULIMIT TË PASAGJERIT:

Nëse udhëtari/udhëtarët anulojnë udhëtimin në kohën e duhur (nga 90 deri në 45 ditë para ditës së nisjes) - Organizatori ka të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve administrative të bëra. Organizatori mund të kërkojë rritje të çmimit të dakorduar para fillimit të udhëtimit nëse në lidhjen e Marrëveshjes ka ndryshim në kursin e këmbimit, kur çmimi është i shprehur në denarë, dhe njoftimin e menjëhershëm se ka rritje të çmimit nga ofrues shërbimi. Rritja e çmimeve të publikuara deri në 10% nuk ​​kërkon pëlqimin e udhëtarit/udhëtarëve. Nëse rritja e çmimit të rënë dakord nga Organizatori kalon 10%, udhëtari/udhëtarët kanë të drejtë të kërkojnë një zëvendësim për një program të ngjashëm nga ofertën e organizatorit pa kosto shtesë, ose ata munden me shkrim ose me e-mail të ndërpresin Marrëveshjen pa detyrim për dëmet brenda 2 ditëve nga dita e dorëzimit të njoftimit për rritjen e çmimit. Nëse udhëtari/udhëtarët nuk e njoftojnë Organizatorin se ata po e ndërpresin marrëveshjen, do të konsiderohet se udhëtari/udhëtarët pranojnë çmimin e ri.

Uljet shtesë në çmimet e Programit nuk mund të zbatohen për asnjë bazë të marrëveshjes së përfunduar dhe nuk mund të jenë bazë ankese e Udhëtarëve kundrejt Organizatorit.

7. KATEGORIZIMI DHE PËRSHKRIMI I SHËRBIMIT: 

Të gjitha shërbimet e listuara në Program nënkuptojnë shërbime standarde të cilësisë mesatare, të zakonshme dhe specifike për destinacione, vende dhe objekte të caktuara. Në rast se Udhëtari kërkon disa shërbime jashtë Programit, ai duhet të lidhë një Marrëveshje Speciale për këtë. Organizatori nuk mban përgjegjësi për përshkrimet e shërbimeve në katalogë - publikime ose në faqet e internetit të ndërmjetësve dhe ofruesve të drejtpërdrejtë të shërbimeve (p.sh. hotele, transportues, etj.), përveç nëse Organizatori e ka udhëzuar në mënyrë të qartë Udhëtarin për ta. Organizatori është përgjegjës vetëm për përshkrimet e shërbimeve të përfshira në programet e tij ose në faqen e tij të internetit. Objektet dhe njësitë e akomodimit, mjetet e transportit dhe shërbimet e tjera, të cilat përshkruhen sipas kategorizimit zyrtar të vendit të vendbanimit në momentin e publikimit të Programit, janë të ndryshme dhe të krahasueshme sipas destinacionit dhe brenda të njëjtit destinacion. Ushqimi, komoditeti dhe cilësia e shërbimit varet kryesisht nga çmimi i aranzhimit, destinacioni i zgjedhur dhe kategorizimi, i përcaktuar sipas rregulloreve vendore-kombëtare dhe jashtë kontrollit dhe ndikimit të Organizatorit. Datat për fillimin dhe përfundimin e udhëtimit, të specifikuara në Program, nuk nënkuptojnë qëndrim të plotë ditor të udhëtarit/udhëtarëve në akomodim, pra destinacion. Koha e nisjes ose e mbërritjes së udhëtarit/udhëtarëve dhe hyrja ose dalja nga akomodimi kushtëzohet nga procedurat e kalimit kufitar, kushtet e rrugës, lejet nga autoritetet kompetente, kushtet teknike dhe moti ose "forca madhore", e cila mund të ndikojë në orarin e nisjes së avionëve dhe mjeteve të tjera të transportit mbi të cilat Organizatori nuk mund të ndikojë, prandaj Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi në raste të tilla. Ditët e para dhe të fundit të Programit janë parashikuar për udhëtim dhe nuk përfshijnë qëndrimin në hotel apo destinacion - përkundrazi, ato tregojnë ditën kalendarike të fillimit dhe përfundimit të udhëtimit, kështu që Organizatori nuk mban përgjegjësi për mbrëmjen, fluturim natën ose herët në mëngjes, hyrje në dhomë në orët e vona të mbrëmjes, dalje nga hoteli në orët e para të mëngjesit, etj. Për aranzhimet e fluturimit, koha e rënë dakord e fillimit të udhëtimit është takimi i pasagjerëve në aeroport, i cili është të paktën 2 orë përpara orës së parë të publikuar të nisjes nga kompania ajrore, nuk mban asnjë përgjegjësi për të njëjtën gjë. Në këtë rast zbatohen rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e trafikut ajror. Si rregull, nisja - mbërritja, ngritja - ulja e avionëve, në rastin e fluturimeve çarter, bëhet në orët e vona të mbrëmjes ose në orët e hershme të mëngjesit dhe nëse vakti fillestar ose përfundimtar i rënë dakord ofrohet në formën e një "vakti të ftohtë" në akomodim, konsiderohet se Marrëveshja është ekzekutuar plotësisht. 

Shërbimet e udhërrëfyesit turistik, shoqëruesit, guidës lokale, animatorit apo përfaqësuesit vendor nuk nënkuptojnë praninë e tyre gjatë gjithë ditës dhe të vazhdueshme, por vetëm kontaktin dhe ndihmën e nevojshme për udhëtarin, sipas kushteve të paracaktuara të detyrës periodike, të publikuara në një tabelë njoftimesh. ose në një mënyrë tjetër të përshtatshme. Udhëzimet dhe instruksionet e përfaqësuesit të autorizuar të Organizatorit (veçanërisht në lidhje me kohën e nisjes, transportit, akomodimit, rregulloret ligjore dhe të tjera) janë të detyrueshme për pasagjerin, mosrespektimi i udhëzimeve të përmendura përbën shkelje të Marrëveshjes dhe të gjitha pasojat e mundshme dhe dëmet në një rast të tillë do të barten nga pasagjeri në tërësi. 

Ndryshimet ose devijimet e disa shërbimeve, të cilat nuk shkaktohen nga vullneti i organizatorit, janë të mundshme për të njëjtin. Udhëtari/udhëtarët nuk kanë të drejtë kundërshtimi për sa kohë që nuk ndikojnë negativisht në programin e nisjes. Nëse, për arsyet e përmendura, fluturimi dhe/ose transporti duhet të transferohet në një aeroport ose vendndodhje tjetër, Organizatori është i detyruar t'i ofrojë udhëtari/udhëtarët një tjetër transport të përshtatshëm deri në fund të udhëtimit, pa kosto shtesë për pasagjerin. /Udhëtarët, si dhe të paguajnë çdo diferencë në çmim ndërmjet shërbimeve të dakorduara dhe të ofruara. Organizatori merr përsipër të gjitha shpenzimet e transportit alternativ me shpenzimet e tij. 

8. AKOMODIMI, USHQIMI DHE TRANSPORTI: 

8.1. Akomodimi: 

Të dhënat e akomodimit duhet të specifikohen në Programin e Udhëtimit me një shënim që: 

- Udhëtari/Pasagjerët do të akomodohen në çdo njësi akomodimi të regjistruar ose objekt akomodimi të përshkruar në Program, pavarësisht nga preferencat e udhëtarit/pasagjerëve, vendndodhjen dhe pozicioni i objektit, numri i kateve, afërsia e zhurmës, parkimi dhe karakteristika të tjera 
- Akomodimi i udhëtarit/udhëtarëve në objekt është jo më herët se ora 16:00 e ditës së fillimit të shërbimit dhe daljes nga akomodimi, është jo më vonë se ora 9:00 e ditës së mbarimit të shërbimit. Udhëtari/udhëtarët nuk kanë të drejtën e rimbursimit në rast të aksidentit, arbitrar, ose për faj të tyre, largimit të rastësishëm ose të parakohshëm nga akomodimi - as për shërbimin e hotelit, as për koston e transportit. 
- Njësitë akomoduese me tre dhe katër shtretër (dhoma, studio, apartamente etj.) përcaktohen në përputhje me kategorizimin dhe rregulloret lokale të vendeve të banimit. Funksionimi i kondicionerëve në dhoma është i ndryshëm në varësi të destinacioni dhe nuk nënkupton funksionim të vazhdueshëm 24 orë në ditë.
- Pas fillimit të udhëtimit turistik, dhe për arsye të papritura ose të justifikuara, objekti akomodues i rënë dakord, pa pëlqimin e udhëtarit/udhëtarëve, mund të zëvendësohet nga një objekt i së njëjtës kategori ose një kategorie më të lartë në të njëjtin vend me shpenzimet e Organizatorit. 
- Akomodimi në një objekt me kategori më të ulët mund të kryhet me pëlqimin paraprak të udhëtarit/udhëtarëve dhe me rimbursim të një pjese të çmimit të aranzhimit në raport me kategorinë e reduktuar të objektit akomodues.
 - Udhëtari/udhëtarët marrin përsipër të respektojnë dhe konfirmojnë se janë njohur me rregullat e sjelljes në objektin akomodues, veçanërisht në lidhje me: depozitimin dhe mbajtjen e parave, bizhuterive dhe sendeve me vlerë, futjen e ushqimeve dhe pijeve në dhomë, respektimin e rendit, hyrjen dhe koha e largimit të dhomës, numri i njerëzve në një dhomë e kështu me radhë, duke pasur parasysh se Organizatori nuk mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara mbi këtë bazë.
- Përgjegjësia e vetë transportuesve është e drejtpërdrejtë, e përcaktuar në përputhje me rregulloret dhe zakonet vendore që rregullojnë ndryshimin e llojit të transportit dhe i cili ndryshim është jashtë kontrollit dhe përgjegjësisë së Organizatorit.

 8.2. Ushqimi : 

Të dhënat dietike duhet të tregohen në Programin e Udhëtimit me vëmendje të veçantë për sa vijon:

Shumëllojshmëria, cilësia e ushqimit dhe kategoria e akomodimit varet kryesisht nga kategoria e akomodimit, çmimi i ushqimit. kapaciteti, destinacioni dhe doganat lokale, pavarësisht nëse bëhet fjalë për vetë-shërbim (bufe) apo menu a-la-carte.
 - Shërbimi All inclusive dhe çdo tjetër, nënkupton një shërbim sipas rregullave të brendshme të hotelit dhe nuk ka pse të jetë identik edhe në të njëjtën kategori në të njëjtin destinacion. Organizatori e prezanton udhëtarin me përmbajtjen e shërbimit All inclusive në formë të shkruar ose në formë elektronike me email. 
– Mëngjesi, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe, nënkupton mëngjesin kontinental 
- Nëse frekuenca e hotelit është nën 30%, është e mundur të ndryshohet shërbimi "bufe" në një lloj shërbimi a-la-carte, nëse e njëjta është parashikuar për në Programin për udhëtim. Në ambientet e akomodimit kushtet ushqimore janë të njëjta pavarësisht nëse bëhet fjalë për fëmijë, të moshuar apo persona me nevoja të veçanta. Nëse, në vend, pasagjeri pajtohet në mënyrë të pavarur me ofruesin e shërbimit për të ndarë një lloj vakti, Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi për atë Marrëveshje dhe cilësinë e shërbimit të ushqimit të kryer. 

8.3. Transporti, nëse nuk është rënë dakord ndryshe: 

Transporti dhe transferimi kryhen me autobusë standardë turistikë ose mjete të tjera, sipas rregulloreve dhe kritereve të vlefshme në vendin në të cilin është regjistruar transportuesi i punësuar nga Organizatori. Rregullat, parimet dhe rregullat e përcaktuara nga transportuesi gjithashtu zbatohen (për shembull: transporti në një mjet transporti mund të mos ketë vende të numëruara, nuk mund të përfshijë një vakt ose pije gjatë udhëtimit, etj.) Udhëtari/udhëtarët janë të detyruar të pranojnë çdo vend i ofruar në mjetin e transportit. Organizatori ka të drejtë për transport të marrë me qira çdo lloj autobusi turistik që plotëson kushtet sipas rregulloreve të parashikuara (minibus, autobus ose autobus dykatësh). Ai mund të marrë me qira edhe mjete të tjera transporti nëse e kërkojnë rrethanat. Gjatë lëvizjes në autobusë nuk përdoren tualetet, përveç nëse miratohet i njëjti. Udhëtari/pasagjerët janë të detyruar të paguajnë të gjitha dëmet e shkaktuara si pasojë e neglizhencën e tyre gjatë transportit menjëherë. Ai është gjithashtu i detyruar të kontrollojë dhe të përputhet me dokumentet e udhëtimit dhe bagazhet e tij përpara udhëtimit, dhe në rast të parregullsive të perceptuara, të njoftojë udhërrëfyesin turistik. Pasagjeri ka detyrimin të sillet në mënyrë shembullore në mjetet e transportit dhe të respektojë rregullat dhe rregullat e komunikacionit gjatë transportit të udhëtarëve. Përndryshe, Organizatori ka të drejtë të mos i pranojë për transport ose t'i largojë nga automjeti me ndërhyrjen e policisë, dhe transporti i mëtejshëm deri në destinacionin përfundimtar nuk është përgjegjësi e Organizatorit. Nëse pasagjeri, për shkak të largimit nga mjeti i transportit, mbetet prapa në udhëtim, zbatohet shkalla e anulimit të përcaktuar në pikën 12 të termave dhe kushteve të përgjithshme. 

Drejtimi i rrugës, pushimet, vendet dhe kohëzgjatja përcaktohen nga udhërrëfyesi - shoferi. Ai ka të drejtë, për shkak të rrethanave të paparashikuara, të pashmangshme, të sigurisë dhe të ngjashme, të ndryshojë rendin e vozitjes, udhëtimin e planifikuar ose rendin e vizitës në lokalitete. Pasagjeri është i detyruar të respektojë udhëzimet e shoferit ose udhërrëfyesit turistik. Dallimet në të dhënat personale të ofruara nga Organizatori, me të dhënat në pasaportën e pasagjerit (emri dhe mbiemri, data e lindjes etj.) mund të kontribuojnë në lëshimin e biletave të reja të avionit, kosto shtesë ose shpalljen e biletave të avionit si të pavlefshme , për të cilën pasojat barten nga Udhëtari. Pasagjeri është përgjegjës për biletën e tij të avionit që nga momenti i dorëzimit deri në përfundim të udhëtimit. 

Ekziston mundësia e lëshimit të biletës së avionit ose kartës së imbarkimit. Pasojat e humbjes ose zhdukjes së të njëjtit gjatë udhëtimit i bartë plotësisht pasagjeri. Biletat e linjës ajrore ose të transportit special janë të vlefshme vetëm për datat dhe oraret e treguara në to. Transporti i udhëtarëve me mjete transporti ajror, hekurudhor, detar, lumor ose liqenor kryhet nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të transportuesve, të përcaktuara në përputhje me rregulloret dhe zakonet që rregullojnë llojet e mësipërme të transportit dhe Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi. për të njëjtën gjë.

9. DOKUMENTET E UDHËTIMIT, RREGULLAT SHËNDETËSORE DHE LIGJORE:

 Udhëtari/udhëtarët që udhëtojnë jashtë vendit duhet të kenë një dokument të vlefshëm udhëtimi, me afat vlefshmërie të paktën 6 muaj nga data e përfundimit të udhëtimit. të përcaktuara nga Organizatori. Të dorëzojë të dhënat dhe dokumentet e nevojshme të sakta dhe të plota për marrjen e vizës, nëse ajo është marrë nga Organizatori. Punonjësit e Organizatorit dhe Ndërmjetësuesi nuk janë të autorizuar të përcaktojnë vlefshmërinë e dokumenteve të udhëtimit ose dokumenteve të tjera. Kur organizatori vepron si ndërmjetës në procedurën e marrjes së vizës, ai nuk garanton suksesin e procedurës për marrjen e vizës dhe as nuk është i detyruar ndaj udhëtarit/udhëtarëve lidhur me afatin për marrjen e vizës. Autoritetet kufitare, shërbimet e imigracionit apo ndonjë autoritet tjetër nuk miratojnë hyrjen, transitin apo qëndrimin e udhëtarit/udhëtarëve për asnjë arsye Organizatori nuk mban përgjegjësi për pasojat që bien vetëm mbi udhëtarin/udhëtarët. Nëse gjatë udhëtimit udhëtari/udhëtarët u humbasin dokumentet e udhëtimit ose i vidhen, ata janë të detyruar të sigurojnë dokumente të reja në kohën e duhur me shpenzimet e tyre dhe të mbajnë të gjitha pasojat e mundshme të dëmshme mbi këtë bazë. Nëse udhëtari/udhëtarët kanë nevojë për shërbime të veçanta në lidhje me gjendjen e tyre shëndetësore dhe psikofizike, duke përfshirë, por pa u kufizuar në një dietë specifike, akomodim specifik, për shkak të sëmundjeve kronike, alergjive, paaftësisë etj., ata janë të detyruar t'i ofrojnë ato në mënyrë të pavarur. Organizatori nuk merr përsipër detyrime të veçanta që nuk janë të përcaktuara me Marrëveshjen Speciale dhe përgjegjësia për dëmin e shkaktuar mbi këtë bazë bie mbi Udhëtarin/udhëtarët. Për udhëtimet në vendet në të cilat zbatohen rregulla të veçanta, të cilat përfshijnë vaksinimin e detyrueshëm ose sigurimin e dokumenteve të veçanta, është përgjegjësi e udhëtari/udhëtarët t'u japin të njëjtën gjë autoriteteve shtetërore kompetente dhe në rast të pasojave të mundshme përgjegjësia për dëmtimin bie mbi udhëtarin/udhëtarët. Udhëtari/udhëtarët janë të detyruar të respektojnë rreptësishtë rregullat doganore, këmbimi valutor dhe rregulloret e tjera të vendbanimit, vendeve transit dhe vendit të banimit, dhe në rast pamundësie për të vazhduar udhëtimin, për shkak të shkeljes së ndonjë prej rregullave të sipërpërmendura, përgjegjësia për të njëjtën bie mbi pasagjerin / pasagjerët. Nëse për shkak të lëshimeve në lidhje me dispozitat e kësaj pike, të ndodhura për faj të udhëtarit/udhëtarëve, udhëtimi nuk mund të kryhet, do të zbatohet në përputhje me rrethanat pika 12 e Kushteve të Përgjithshme.

10. BAGAZHI: 

Kur udhëtoni me avion, transporti i bagazheve deri në një peshë të caktuar është falas. Udhëtari/udhëtarët janë të detyruar të informohen për peshën dhe përmasat maksimale të lejuara të bagazhit dhe ta dorëzojnë atë përpara fluturimit. Pesha e tepërt në kilogramë si dhe bagazhi i tepërt paguhet nga udhëtari/udhëtarët sipas çmimeve të vlefshme të transportuesit ajror. Çdo objekt i mprehtë me teh ose thumba (gërshërë, mprehës, file gozhdë...) lëndë të ndezshme ose helmuese nuk mund të vendoset në bagazhin e dorës, për arsye sigurie. Pasagjeri ka të drejtën e një sasie të vogël të produkteve të lëngshme në kabinën e aeroplanit. Udhëtari/udhëtarët janë të detyruar të informohen në detaje për tarifat që linjat ajrore vendosin për bagazhet e tepërta, direkt me kompaninë ajrore. Transporti i bagazheve speciale nga aeroporti në hotel dhe mbrapa është përgjegjësi e plotë e pasagjerit. Të gjitha aeroportet zbatojnë rregulla të veçanta sigurie në lidhje me bagazhet e dorës, kështu që është përgjegjësi e pasagjerit të informojë aeroportin e nisjes. Udhëtari/udhëtarët janë të detyruar të raportojnë dëmtimin dhe humbjen e bagazheve gjatë fluturimeve pa vonesë tek shërbimet kompetente të aeroportit për bagazhet e humbura. Udhëtari/udhëtarët janë të detyruar të raportojnë dëmtimin, zëvendësimin dhe humbjen e bagazheve pa vonesë te transportuesi dhe për të njëjtën gjë. të plotësojë një formular të përshtatshëm për raportimin e dëmit në aeroport ose në zyrën përfaqësuese përkatëse të transportuesit ku është konstatuar dëmi. Gjatë transportit me autobus, udhëtari/udhëtarët mund të marrin 2 bagazhe për çdo person. Fëmijët deri në 2 vjeç nuk kanë të drejtë për bagazh falas. Udhëtari/udhëtarët janë të detyruar të kujdesen për bagazhet e tyre gjatë dorëzimit ose marrjes së bagazhit. Transferimi i bagazhit nga pika e ndalimit në objektin e akomodimit është përgjegjësi e pasagjerit. Bagazhet dhe sendet personale të harruara në mjetin e transportit, Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi. Organizatori nuk mban përgjegjësi për sendet me vlerë dhe të çmuar, përveç rasteve kur bashkënënshkruesi i ka marrë për ruajtje. Është detyrë e udhëtarit/udhëtarëve që të shënojnë dukshëm bagazhet e tyre me të dhëna personale për të lehtësuar kthimin e bagazheve të humbura. Rekomandohet nga Organizatori që dokumentet, sendet e çmuara, me vlerë, instrumentet teknike dhe ilaçet të barten ekskluzivisht në bagazhin e dorës dhe mbahen në ambientet e akomodimit sa më të sigurta. Organizatori nuk mban përgjegjësi për bagazhet e dëmtuara, të humbura ose të vjedhura, si dhe për bagazhet e mbërritura me vonesë. Udhëtari/udhëtarët i ushtrojnë personalisht të drejtat që rrjedhin nga dëmtimi, humbja ose vjedhja e bagazheve gjatë udhëtimit sipas rregullave vendase dhe ndërkombëtare në fuqi. 

11. NDRYSHIMI DHE NDËRPRERJA E MARRËVESHJES NGA ORGANIZATORI: 

11.1. Përpara nisjes së udhëtimit: 

Organizatori mund të ndryshojë Programin e Udhëtimit vetëm me kusht që ndryshimet të mos shkaktohen nga rrethanat që organizatori , shmangni ose eliminoni. Kostot shtesë të shkaktuara si rezultat i modifikimit të Programit do të përballohen nga Organizatori, dhe kostot e reduktuara janë në dobi të Udhëtarit/udhëtarëve. Ndryshimi i akomodimit të rënë dakord mund të bëhet vetëm me një objekt të së njëjtës kategori ose në rastin e ndryshimit në objekt të një kategorie më të lartë shpenzimet e ndryshimit përballohen nga Organizatori. Nëse në Programin e Udhëtimit bëhen ndryshime të rëndësishme pa arsye të justifikuara, Organizatori i Udhëtimit duhet të rimbursojë plotësisht fondet e marra nga Udhëtari i cili do ta kishte anuluar udhëtimin për këtë arsye. Organizatori ka të drejtë të zgjidhë kontratën në rastet e mëposhtme:
- Numri i pamjaftueshëm i udhëtarëve të regjistruar, numri i të cilit duhet të specifikohet në Programin e Udhëtimit, me kusht që të ketë informuar në kohë udhëtarin/udhëtarët, jo më vonë se data e lëshimit të biletave ajrore nga transportuesi.
- Për shkak të pamundësisë për të përmbushur detyrimet kontraktuale, për të cilat palët kontraktuese nuk janë përgjegjëse, dhe cilat detyrime kanë ekzistuar në momentin e shpalljes së Programit dhe cilat do të ishin një arsye e justifikuar që Organizatori të mos shpallë Programin dhe të mos lidhë Marrëveshjen, me detyrimin t'u kthejë fondet ose t'i lëshojë një kupon të vlefshëm udhëtimi udhëtarit/udhëtarëve më së voni brenda 15 ditëve nga dita e anulimit. 
 - Në rast të shfaqjes së rrethanave të jashtëzakonshme para fillimit të udhëtimit, të cilat nuk mund të parashikoheshin paraprakisht, dhe që paraqesin forcë madhore, duke përfshirë por pa u kufizuar në: sulme terroriste, gjendje të jashtëzakonshme, shpërthime, infeksione, infeksione, epidemi. dhe sëmundjeve të tjera, fatkeqësive natyrore, kushteve klimatike, etj., të dyja palët kontraktuese kanë të drejtë të ndërpresin marrëveshjen, ndërsa Organizatori ka të drejtë të mbajë shumën për shpenzimet aktuale ose të bëra deri atëherë, bazuar në Marrëveshjen e Udhëtimit të lidhur fillimisht.

11.2. Gjatë udhëtimit: 

Organizatori i udhëtimit rezervon të drejtën të ndryshojë ditën ose orën e udhëtimit, si dhe të bëjë ndryshime në programin e udhëtimit dhe të bëjë ndryshimet e nevojshme në Program, nëse ndryshojnë kushtet e udhëtimit (ndryshim orari i fluturimit, ulje e detyruar , kufiri ose trafiku i mbipopulluar, mbyllja e ndonjë prej vendeve të përcaktuara, ndryshimet e vizave, situata e sigurisë, fatkeqësitë natyrore ose rrethana të tjera të jashtëzakonshme dhe objektive dhe forca madhore) pa detyrimin për të paguar dëmshpërblim për dëmin e pasagjerit. Për ndryshime organizatori ka detyrimin të njoftojë Udhëtarin menjëherë dhe në mënyrën më të përshtatshme, si dhe të përballojë vetë kostot shtesë të ndryshimit të programit. 

Në rast se Udhëtari ndërhyn në realizimin dhe realizimin e udhëtimit me sjellja të vrazhdë dhe të papërshtatshme, pavarësisht nga paralajmërimet e dhëna, Organizatori mund të kërkojë kompensim për çdo shpenzim të bërë. 

Në rast të shfaqjes së rrethanave të jashtëzakonshme gjatë udhëtimit, të cilat nuk mund të parashikoheshin paraprakisht, dhe që paraqesin forcë madhore, duke përfshirë por pa u kufizuar në: sulme terroriste, gjendje të jashtëzakonshme, shpërthime, infeksione, infeksione, epidemi dhe sëmundje të tjera, fatkeqësitë natyrore, kushtet klimatike etj., të dyja palët kontraktuese kanë të drejtë të ndërpresin Marrëveshjen, ku Organizatori ka të drejtën për kostot aktuale ose të bëra deri atëherë dhe detyrimin t'i paguajë gjysmën e kostos së kthimit të Pasagjerit. 

Organizatori nuk mban asnjë përgjegjësi nëse pasagjeri refuzon transportin e ofruar me një mjet transporti të ofruar nga Organizatori.  

12. NDËRPRERJA E MARRËVESHJES NGA UDHËTARI: 

12.1. Para fillimit të udhëtimit: 

Udhëtari/udhëtarët kanë të drejtë të anulojnë udhëtimin, për të cilin janë të detyruar të njoftojnë Organizatorin me shkrim ose elektronik me email, në mënyrën e përcaktuar në Marrëveshje. Data e anulimit me shkrim të Marrëveshjes është baza për llogaritjen e kompensimit që i takon Organizatorit, e shprehur në përqindje të çmimit total të udhëtimit, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga Programi, përkatësisht: 

Nëse Udhëtari anulon udhëtimin në kohën e duhur (90 deri në 60 ditë para fillimit), Organizatori ka të drejtë të rimbursojë vetëm shpenzimet aktuale administrative, të cilat arrijnë në 1.500,00 denarë për pasagjer të regjistruar. 

- 10% nëse udhëtimi anulohet ndërmjet 59 dhe 50 ditë para fillimit të udhëtimit, 
- 20% nëse udhëtimi anulohet ndërmjet 49 dhe 40 ditë para fillimit të udhëtimit,
- 40% nëse udhëtimi anulohet ndërmjet orës 39 dhe 30 ditë para fillimit të udhëtimit, 
- 60% nëse anulohet ndërmjet 29 dhe 25 ditësh përpara fillimit të udhëtimit, 
- 80% nëse anulohet ndërmjet 24 dhe 15 ditëve përpara fillimit të udhëtimit, 
- 100% nëse anulohet ndërmjet 14 dhe 0 ditë para fillimit të udhëtimit, 

Ndryshimi i nisur nga udhëtari/udhëtarët në vendin e rënë dakord, data e udhëtimit, mjeti i transportit, kapaciteti akomodues, njësia akomoduese, mosmarrja e vizës, jo pagesa e çmimit të rënë dakord brenda afatit të caktuar sipas Programit të Udhëtimit dhe të gjithë elementëve të tjerë thelbësorë të udhëtimit konsiderohet anulim i udhëtimit dhe organizatori ka të drejtën e kompensimit, shprehur në përqindje të çmimit total të udhëtimit, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe nga Programi nëse çfarë parashikohet nga kushtet e përgjithshme të udhëtimit Udhëtari është i detyruar të kompensojë Organizatorin vetëm për shpenzimet aktuale ose të bëra (transporti, akomodimi, aranzhimet e udhëtimit, etj.), nëse anulimi është për shkak të:

- Sëmundjes së papritur të konfirmuar nga një mjek i autorizuar, i përcaktuar si sëmundje e papritur dhe e papritur, që shfaqet pas lidhjes së Marrëveshjes së Udhëtimit dhe që nuk lidhet dhe nuk është pasojë e një gjendjeje të mëparshme shëndetësore dhe është e natyrës së tillë që kërkon trajtim, qëndrim në spital dhe parandalon fillimin, pra përdorimin e udhëtimit të rënë dakord, ose vdekjen e udhëtarit/udhëtarëve, bashkëshortit, fëmijës, prindit, vëllait ose motrës së udhëtarit/udhëtarëve, adoptuesit dhe të adoptuarit. 

- Thirrja për shërbimin ushtarak të udhëtarit/udhëtarëve, fatkeqësi natyrore ose gjendje emergjente, e shpallur zyrtarisht nga autoriteti kompetent i vendit të udhëtimit. Për rastet e përmendura, pasagjeri është i detyruar t'i ofrojë Organizatorit dëshmi që vërteton se ka të drejtë për sigurimin shëndetësor në bazë të paaftësisë së përkohshme për punë (vërtetim nga mjeku i përgjithshëm ose lista e lirimit nga institucioni shëndetësor që specifikon sëmundjen e papritur dhe pamundësinë për të udhëtuar), certifikatën e vdekjes ose thirrjen për shërbimin ushtarak. Sulmet terroriste lokale, shpërthimet, infeksionet, epidemitë dhe sëmundjet e tjera, fatkeqësitë natyrore, kushtet klimatike, etj., për të cilat nuk ka asnjë përcaktim zyrtar si gjendje emergjente nga autoritetet shtetërore kompetente në vendin e nisjes ose mbërritjes, nuk konsiderohen si arsyeja e anulimit ose ndërprerjes së udhëtimit.

Në rast se udhëtari/udhëtarët sigurojnë  për udhëtarin /pasagjerët që ndalohet të udhëtojë një zëvendësim të përshtatshëm për udhëtimin ose zëvendësimi bëhet nga vetë Organizatori, Organizatori është i detyruar të kthejë fondet e paguara të plota, të reduktuara për shumën e kostove reale dhe reale. Në rast të ndërrimit të udhëtarit/udhëtarëve, organizatori është i detyruar të lidhë një marrëveshje udhëtimi me udhëtarin/udhëtarët e rinj në të cilën nuk është i detyruar nga kushtet që zbatohen për udhëtarin/udhëtarët që zëvendësohen. Në rast anulimi të udhëtimit për shkak të një ngjarje të mbuluar nga polica e sigurimit, pasagjeri ushtron të drejtën e tij drejtpërdrejt nga siguruesi. Pas anulimit të Marrëveshjes, nëse Udhëtari/Pasagjerët i kanë paguar fondet Organizatorit si ndërmjetës për marrjen e vizës, sigurimit, si dhe të gjitha shpenzimet e tjera që nuk janë të përfshira në programin e udhëtimit dhe të njëjtat janë bërë tashmë nga Organizatori si shpenzim, ato nuk do t'i kthehen Udhëtarit/Udhëtarëve. 

12.2. Pas fillimit të udhëtimit:

 Nëse, për shkak të anulimit të udhëtimit, Udhëtari nuk përdor asnjë nga shërbimet e rëna dakord për fajin e tij, Organizatori do të përpiqet të marrë kompensim nga ofruesi i shërbimit për shërbimet e papërdorura. Nëse ofruesi i shërbimit nuk miraton rimbursimin e fondeve, udhëtari/udhëtarët nuk kanë të drejtë për rimbursim të pjesës përkatëse të çmimit të udhëtimit/shërbimit të papërdorur. Nëse për faj të Organizatorit një pjesë e konsiderueshme e shërbimeve të parashikuara në Marrëveshjen e Udhëtimit nuk kryhen, Organizatori është i detyruar të marrë masa të caktuara parandaluese për të mundësuar vazhdimin e udhëtimit ose për t'i ofruar udhëtarit shërbime të tjera të përshtatshme. deri në përfundim të udhëtimit dhe atë pa kosto shtesë për pasagjerin, janë në përputhje me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme, pa kufizuar të drejtat e tjera ligjore të Pasagjerit. 

13. SIGURIMI DHE GARANCI UDHETIMI: 

Sigurimi i udhëtimit nuk është i përfshirë në çmimin e udhëtimit. Me lidhjen e Marrëveshjes së Udhëtimit, udhëtari/udhëtarët pranojnë që Organizatori i ka informuar ata për mundësitë e sigurimit që nuk është ligjërisht i detyrueshëm, si sigurimi i përgjegjësisë në udhëtim, sigurimi shëndetësor dhe sigurimi për aksidente. Nëse organizatori dhe ndërmjetësi ofrojnë sigurim udhëtimi, në atë rast Organizatori vepron vetëm si ndërmjetës, kontrata e sigurimit lidhet ndërmjet Udhëtarit/Udhëtarëve dhe shoqërisë së sigurimit dhe të gjitha të drejtat dhe detyrimet që do të dalin nga marrëdhënia ndërmjet udhëtarit/Udhëtarët dhe kompania e sigurimeve në të ardhmen nuk prekin në asnjë mënyrë Organizatorin. Primet e sigurimit nuk janë pjesë përbërëse e çmimit të udhëtimit dhe ato paguhen brenda afateve të përcaktuara me rastin e lidhjes së kontratës së sigurimit. Me lidhjen e Marrëveshjes së Udhëtimit, udhëtari/udhëtarët konfirmojnë se janë të informuar për kushtet e ofruara nga paketa e sigurimit të udhëtimit që ata kanë zgjedhur. Paketa e sigurimit të udhëtimit nuk përfshin sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, për këto arsye udhëtari/udhëtarët këshillohen të japin një konfirmim të sigurimit shëndetësor, pasi kjo mund të jetë arsyeja që autoritetet kufitare të refuzojnë udhëtimet e mëtejshme, ose udhëtari/udhëtarët në shpenzimet e tyre duhet të përballojnë kosto të konsiderueshme në rast të trajtimit mjekësor.

14. PROGRAMI INDIVIDUAL I UDHËTIMIT DHE SHËRBIMET INDIVIDUALE

14.1. Programi individual i udhëtimit me kërkesë të udhëtarit/pasagjerëve: 

Udhëtimi individual (në tekstin e mëtejmë: Programi individual) i udhëtarit/udhëtarëve është një kombinim i dy ose më shumë shërbimeve, si dhe një udhëtim shumëditor që përfshin vetëm shërbimet e akomodimit për data të caktuara, dhe Organizatori nuk ofron, por e organizon atë për nevojat e Udhëtarit. Dispozitat e Detyrimeve dhe Kushteve të Përgjithshme zbatohen në të njëjtën analogji për Programet Individuale, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në këtë pikë. Udhëtari/udhëtarët kanë të drejtë të anulojnë Marrëveshjen, për të cilën janë të detyruar të njoftojnë me shkrim Organizatorin. Data e anulimit me shkrim të Marrëveshjes është baza për llogaritjen e kompensimit që i takon Organizatorit, e shprehur si përqindje e çmimit total të udhëtimit të kërkuar, përveç rasteve kur Programi parashikon ndryshe:

Nëse Udhëtari anulon udhëtimin në kohën e duhur ( 90 deri në 60 ditë para nisjes), Organizatori ka të drejtë të kompensojë vetëm kostot aktuale administrative. 

- 15% nëse udhëtimi anulohet ndërmjet 60 dhe 30 ditë para fillimit të udhëtimit, 

- 20% nëse anulohet ndërmjet 29 dhe 20 ditë para fillimit të udhëtimit, 

- 40% nëse anulohet ndërmjet orës 19 dhe 15 ditë para fillimit të udhëtimit, 

- 80% nëse anulohet ndërmjet 14 dhe 10 ditë para fillimit të udhëtimit, - 90% nëse anulohet ndërmjet 9 dhe 6 ditë para fillimit të udhëtimit, 

- 100% nëse anulohet 5 ditë përpara fillimi i udhëtimit ose gjatë udhëtimit. 

14.2. Shërbime individuale dhe "Rezervime sipas kërkesës": 

Nëse Udhëtari rezervon vetëm një shërbim, i cili nuk përfshin shërbimin gjatë natës, Organizatori vepron vetëm si ndërmjetës midis Udhëtarit/Udhëtarëve dhe Ofruesit të Shërbimit. Për individuale dhe "rezervime sipas kërkesës", udhëtari paguan një depozitë në shumë prej jo më pak se 50 euro në vlerë të barasvlershme në denarë sipas kursit të shitjes së bankave në ditën e pagesës. Nëse rezervimi nuk konfirmohet nga shërbimi. agjenti brenda periudhës së rënë dakord, depozita i kthehet plotësisht Udhëtarit. Nëse rezervimi pranohet nga udhëtari/udhëtarët, depozita llogaritet në çmimin e shërbimit. Nëse udhëtari/udhëtarët nuk e pranojnë rezervimin e ofruar ose të konfirmuar, e cila është në përputhje të plotë me kërkesat e pasagjerit, shuma e depozitës mbahet plotësisht nga Ndërmjetësi i Shërbimit. Ndërmjetësi i Shërbimit, me përjashtim të rastit të neglizhencës së tij të rëndë dhe pakujdesia, nuk mban përgjegjësi për mangësitë, dëmet materiale dhe fizike gjatë shërbimeve individuale dhe "Rezervimeve sipas kërkesës", për të cilat i njëjti është vetëm një ndërmjetës midis Udhëtarit dhe ofruesve të shërbimit të menjëhershëm, duke përfshirë por pa u kufizuar në: shërbimin individual. për akomodim, transport, bileta për evente sportive, ekskursione, me rent -a-kar etj. Marrja e vërtetimit të shërbimit individual të kërkuar dhe "Rezervimi sipas kërkesës", palët kontraktuese në lidhje ekskluzivisht me udhëtarin/udhëtarët dhe çdo ofrues shërbimi individual.

15. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE TË PASAGJERIT

 Organizatori siguron mbrojtjen e të dhënave personale për klientët e tij, punonjësit dhe të gjithë subjektet e tjera të të dhënave personale (personat fizikë të cilëve u referohen të dhënat e përpunuara), të dhënat personale të të cilëve mbi çdo bazë (pëlqimi, marrëveshje etj.) dhe në çfarëdo mënyre (automatike ose manuale) përpunohen në kompani.

Të dhënat personale përpunohen në përputhje me ligjin, mblidhen për qëllime të përcaktuara, të qarta dhe ligjore. mënyrë që është në përputhje me ato qëllime. Organizatori do të sigurojë konfidencialitet, integritet dhe mbrojtje të plotë të të dhënave personale, në përputhje me rregulloret ligjore. Të dhënat personale të mbledhura dhe të përpunuara nga Organizatori do të jenë të përshtatshme, relevante dhe të dobishme në lidhje me qëllimet për të cilat ato janë mbledhur dhe përpunuar.

16. RRETHANAT E PAPARASHIKUESHME - FORCA MADHORE 

Nëse ndodhin rrethana të paparashikuara para fillimit, ose gjatë udhëtimit, të cilat nuk janë faji i organizatorit, duke përfshirë por pa u kufizuar në: motin, sëmundjet, epidemitë, pandemitë, sulmet terroriste, protestat dhe lloje të tjera të veprimeve të dhunës, anulimit nga transportuesit në trafikun tokësor, ajror dhe ujor, vonesat dhe riplanifikimet e linjave dhe të ngjashme, për shkak të të cilave udhëtimi nuk mund të kryhet në mënyrën e parashikuar në Programin e Udhëtimit, Organizatori do të anulojë Marrëveshjen e Udhëtimit dhe do mbajë vetëm shumën e shpenzimeve të bëra tashmë në momentin e shfaqjes së rrethanave të paparashikuara si: biletat e avionit, akomodimi, transporti deri në lokacion etj.

17. ZGJIDHJA E ANKESAVE 

Në rast të kryerjes jo të plotë ose të dobët të shërbimeve, udhëtari/udhëtarët kanë të drejtën e kompensimit vetëm nëse ankesën e arsyetuar e komunikojnë në vend, pa vonesë, si rregull me shkrim Organizatorit ose personave të autorizuar nga atij. Udhëtari/udhëtarët kanë të drejtë të kundërshtojnë në bazë të shërbimit të dëshmuar të pa kryer dhe të rënë dakord më parë për shërbimin sipas programit. Organizatori do të refuzojë të gjitha ankesat e grupit të paraqitura nga disa pasagjerë së bashku. Procedura e paraqitjes së ankesës: Udhëtari/udhëtarët janë të obliguar që pa vonesë t'ia shpallin shërbimin joadekuat në vend përfaqësuesit të Organizatorit dhe nëse ai nuk është i pranishëm, si rregull me shkrim te ofruesi i shërbimit. Udhëtari/udhëtarët janë të detyruar të bashkëpunojnë me përfaqësuesin e Organizatorit dhe ofruesin e shërbimit në mirëbesim për të eliminuar arsyet e ankesës. Nëse udhëtari/udhëtarët nuk pranojnë zgjidhjen e ofruar për ankesën në vend, e cila është në përpjesëtim me shërbimin e paguar, Organizatori do të refuzojë të gjitha kundërshtimet shtesë të udhëtarit/udhëtarëve si të pabazuara dhe do të mbajë fondet. Nëse arsyeja e ankesës nuk hiqet, udhëtari/udhëtarët duhet të hartojnë një konfirmim me shkrim (procesverbal) me përfaqësuesin e Organizatorit. Jo më vonë se 8 ditë pas përfundimit të udhëtimit, udhëtari paraqet një kundërshtim me shkrim në selinë e Organizatorit dhe duhet të bashkëngjit konfirmimin me shkrim (procesverbalin) të nënshkruar nga përfaqësuesi si dhe çdo faturë për shpenzime shtesë. Organizatori është i detyruar të vendosë vetëm për kundërshtimet që paraqiten në afatin e caktuar 8 ditë dhe në bashkëlidhje përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme. 

Organizatori është i detyruar të nxjerrë vendim me shkrim pas kundërshtimit jo më vonë se 14 ditë nga marrja e kundërshtimit. Organizatori mund të shtyjë miratimin e zgjidhjes pas kundërshtimit për aq ditë sa do të nevojiten për të marrë informacionin e nevojshëm dhe për të kontrolluar ankesat e përmendura me ofruesin e shërbimit. Ndërkohë që procedura pas ankesës vazhdon, udhëtari/udhëtarët janë të detyruar të përmbahen nga ndërmjetësimi me palët e treta, fillimi dhe kryerja e procedurave ligjore apo ofrimi dhe publikimi i informacionit në mediat ushtarake dhe rrjetet sociale Mospërputhja e mundshme e udhëtarit/udhëtarëve me kushtet e përcaktuara në këtë pikë, ose përsëri pengimi i procedurës së nisur me çdo veprim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në veprimet nga Kushtet e Përgjithshme të Udhëtimit, është arsye e mjaftueshme për të refuzuar kundërshtimet e paraqitura dhe bazë për fillimin e procedurës gjyqësore nga ana e Organizatori, për kompensimin e dëmit të pësuar dhe dëmtimit të reputacionit të Organizatorit në publik. Kompensimi i mundshëm pas kundërshtimit të udhëtarit/udhëtarëve nuk mund të kalojë shumën e pjesës së shërbimeve që udhëtari/udhëtarët kanë reklamuar, në të njëjtën kohë kompensimi nuk mund të përfshijë shumën e shërbimeve që udhëtari/udhëtarët kanë përdorur gjatë udhëtimit , as nuk mund të përfshijë të gjithë shumën e udhëtimit. Kjo përjashton të drejtën e blerësit për të mbledhur "dëm ideal". Këto Kushte të Përgjithshme janë miratuar nga Organizatori i Udhëtimit më 03.03.2021 dhe hyjnë në fuqi nga dita e publikimit të tyre.

Për Organizatorin e Udhëtimit: 

Kompania e Turizmit dhe Shërbimeve CELL SVET SHPKNJP Shkup 
Menaxheri: Maksim Maksimoviq