Услови на користење

ВНИМАНИЕ: СО УПОТРЕБА НА ОВОЈ ИНТЕРНЕТ САЈТ ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА ГИ ИМАТЕ ПРОЧИТАНО, РАЗБРАНО И ПРИФАТЕНО ОВИЕ УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ (ВО ПОНАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: "УСЛОВИ") И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА СТЕ ОБВРЗАНИ ДА ГИ ПОЧИТУВАТЕ, КАКО И СИТЕ ДРУГИ ПРИМЕНЛИВИ ЗАКОНИ И ПРОПИСИ. ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ, НЕМОЈТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ ОВОЈ ИНТЕРНЕТ САЈТ.

Jungle Travel d.o.o. односно ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ Скопје, можат да ги изменат овие Услови во било кој момент. Би требало да ја посетите оваа страница од време на време и ги проверите ажирираните Услови, бидејќи со нив сте обврзани со закон. Некои одредби од овие Услови можат да бидат надвладеани со некои експлицитни законски акти или соопштенија истакнати на другите страници од овој сајт.

Употреба на веб сајтот

Целиот материјал на овој интернет сајт (во понатамошниот текст "САЈТ") е заштитен со авторски права и секоја неовластена употреба може да претставува кршење на Законот за авторски и сродни права. Законот за жигови и другите закони од областа на интелектуалната сопственот. Освен доколку е различно назначено на друго место од овој вебсајт, целта содржина можете да ја прегледувате, копирате, принтате или превзимате, исклучиво за лична, некомерцијална употреба и од информативен карактер, под услов да сите назнаки за авторски права или други сопственички информации кои се содржат во оргиналниот документ - ги задржите и Вие во сите копии. Не можете да ја менувате содржината на овој сајт на ниеден начин, ниту истиот да го репродуцирате или јавно да го прикажувате, изведувате, дистрибуирате или на друг начин користите за јавни или комерцијални цели. Не земајки го предвид претходно наведеното, било кој софтвер или друг материјал кој е достапен за превземање или користење преку овој сајт, кој поседува сопствени услови на користење или лиценцирање, се наоѓа под заштита на тие услови. Доколку прекршите било кои од овие Услови, вашата дозвола за користење на сајтот може да биде повлечена и ќе бидете обврзани одма да ги уништите сите содржини кои ги имате превземено или испечатено.

Освен ако е експлицитно различно назначено овде или на некоја друга страница од овој сајт, ништо што е овде прикажано, дали изречито, преќутно, со одрекување или на друг начин, вам не ви дава за право да користите било кој дел од интелектуалната сопственост која ја имате најдено на сајтот.

Информации

Сите материјали, повратни информации или информации од друг тип кои го доставите до овој Сајт или до Агенцијата по повод објавување на овој сајт (“Информации“) нема да ги сметаме за доверливи или “сопственички“. Jungle Travel d.o.o. односно ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ Скопје ќе биде единствен сопственик на сите информации собрани на Сајтот. Jungle Travel d.o.o. односно ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ нема никакви обврски во однос со вакви информации и слободен е да ги користи без ограничувања за било која цел (како што е употреба, репродукција, модификација, објавување, (ре)дистрибуција, јавно прикажување итн.) без да го наведува изворот.

Забрането е да се поставува или да се пренесува на Сајтот или од сајтот, било какви противзаконски, заканувачки, клеветнички, понижавачки, порнографски или други материјали кои кршат некои закони.

Приватност

Jungle Travel d.o.o. односно Цел Свет ДООЕЛ го задржува правото да собира одредени лични податоци при пребарување на некои интернет страници од овој Сајт, како би можел да исполни повеќе барања или потреби. Секако собирањето на ваквите информации ќе биде спроведено во согласност со политиката на приватност приватност, како и важечките прописи за заштита на лични податоци.

Линкови према други сајтови

Линковите од Сајтот кои водат до независни сајтови се прикажани исклучиво да ви користат Вам. Jungle Travel d.o.o. односно ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ ги нема прегледано содржините на овие сајтови, истите не ги контролира и не е одговорен за било кој од овие сајтови или нивни содржини. Агенцијата не е нивен претставник, не нуди никакви гаранции и не прифаќа било какви обврски во врска со овие сајтови или било кои информации, софтвер или други производи кои таму можат да се најдат. Агенцијата не сноси одговорност за регултатите кои се последица на употреба на овие сајтови. Доколку се одлучите да пристапите до некој од ваквите сајтови, правете го тоа на сопствена одговорност.

Ограничување од гаранции

ИНФОРМАЦИИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ, МАТЕРИЈАЛИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ (“СОДРЖИНАТА“) ПРИКАЖАНИ НА ОВОЈ САЈТ СЕ ПРИКАЖАНИ КАКО “ТАКВИ“ БЕЗ ГАРАНЦИИ ОД БИЛО КОЈ ТИП. JUNGLE TRIBE D.O.O. ОДНОСНО ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ЕКСПЛИЦИТНО СЕ ОГРАНИЧУВА ДО МАКСИМАЛНИОТ СТЕПЕН ОДРЕДЕН СО ЗАКОН, ОД БИЛО КАКВА ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА СТАТУТАРНА ИЛИ БИЛО КОЈА ДРУГА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ЗАСТАПНИШТВО, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГАРАНЦИИ ЗА ПАЗАРНА ИСПЛАТЛИВОСТ, ПОГОДНОСТИ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ ИЛИ ПОЧИТУВАЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ИЛИ СОПСТВЕНИЧКИ ПРАВА. СОДРЖИНАТА Е СОЧИНЕТА ИСКЛУЧИВО ОД ИНФОРМАЦИИ ОД ОПШТА ПРИРОДА, КОИ НЕ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ ИЛИ ЗА НЕКОЕ КОНКРЕТНО ЛИЦЕ ИЛИ ЕНТИТЕТ И КОИ НЕ ПРЕТСТАВУВААТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ.

ВО МАКСИМАЛНИОТ СТЕПЕН КОЈ Е ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН, JUNGLE TRAVEL D.O.O. ОДНОСНО ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ, НЕ ДАВА ГАРАНЦИЈА ЗА ТОЧНОСТ, ПРИМЕНЛИВОТ, ДОВЕРЛИВОСТ И КОМПЛЕТНОСТ НА СОДРЖИНАТА НА ОВОЈ САЈТ, КАКО НИ ГАРАНЦИЈАТА ЗА НЕПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ, ПРАВОВРЕМЕНОСТ, БЕЗБЕДНОСТ ИЛИ ОТСУСТВО ОД ГРЕШКИ. JUNGLE TRAVEL D.O.O. ОДНОСНО ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ МОЖЕ ДА ЈА ИЗМЕНИ СОДРЖИНАТА НА ОВОЈ САЈТ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕ И ЦЕНИТЕ НАВЕДЕНИ НА САЈТОТ ВО БИЛО КОЕ ВРЕМЕ И БЕЗ ПРЕТХОДНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ. СОДРЖИНАТА НА ОВОЈ САЈТ МОЖЕ ДА БИДЕ ЗАСТАРЕНА, А АГЕНЦИЈАТА НЕ СЕ ОБВРЗУВА ИСТАТА ДА ЈА АЖУРИРА. СОДРЖИНАТА ОБЈАВЕНА НА ОВОЈ САЈТ МОЖЕ ДА СЕ ОДНЕСУВА НА ПРОИЗВОДИ, ПРОГРАМИ ИЛИ УСЛУГИ КОИ НЕ СЕ ДОСТАПНИ ВО ВАШАТА ЗЕМЈА. КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ЛОКАЛНАТА КАНЦЕЛАРИЈА НА JUNGLE TRAVEL D.O.O. ВО ВРСКА СО ПРОИЗВОДИТЕ, ПРОГРАМИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ КОИ ВИ СЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ.

Ограничување од одговорност

ВО МАКСИМАЛНИОТ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН, JUNGLE TRAVEL D.O.O. ОДНОСНО ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ, НЕГОВИТЕ ДОБАВУВАЧИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, СПОМНАТИ НА ОВОЈ САЈТ, ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВИ ШТЕТИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ И ИСКЛУЧИВО, ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, СЛУЧАЈНА, ПОСЛЕДИЧНА, ПОСЕБНА ШТЕТА, ИЛИ ТАКВА КОЈА НАСТАНУВА ПОРАДИ ГУБЕЊЕ НА ПРОФИТ, ГУБЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ) КОИ НАСТАНАЛЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА НА УПОТРЕБА, ОДЛОЖУВАЊЕ ИЛИ НЕ МОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА, ИЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УПОТРЕБАТА НА ОВОЈ САЈТ, САЈТОВИТЕ НА КОИ ВОДАТ ЛИНКОВИТЕ ОД ОВОЈ САЈТ, ИЛИ СОДРЖИНИТЕ ОБЈАВЕНИ ТУКА ИЛИ НА ДРУГИ СПОМНАТИ САЈТОВИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ Е ОСНОВАНА НА ГАРАНЦИЈА, ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО ПРАВНО СРЕДСТВО ИЛИ ДАЛИ КЛИЕНТОТ БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТИТЕ ЗА ТАКВИ ШТЕТИ. ДОКОЛКУ ВАШАТА УПОТРЕБА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ ОД ОВОЈ САЈТ, РЕЗУЛТИРА СО ПОТРЕБА ОД СЕРВИСИРАЊЕ ИЛИ ПОПРАВКА НА ОПРЕМА ИЛИ ПОДАТОЦИ, ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА НАСТАНАТИТЕ ТРОШОЦИ.

Регистрирани заштитни знаци

Сите називи, логотипи, жигови, заштитни знаци или ознаки на услугите кои се појавуваат на овој Сајт се регистрирани заштитни знаци на одговорните компании во кругот на Jungle Travel d.o.o. или други сопственици. Не можете да ги користите називите, логотипите, жиговите, заштитните знаци или ознаки на услугите без претходна писмена согласност од нивниот полноправен сопственик.